Экономикэм зрагъэужь

КIуэкIуэ Казбек хэтащ КъБР-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерст­вэм и коллегием и зэIущIэм. Абы щытепсэлъыхьащ 2022 гъэм зэфIагъэкIахэмрэ дяпэкIэ зэ­лэ­жьы­нухэмрэ. 

Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ министр Рахаев Борис жиIащ мак­роэкономикэ и лъэныкъуэкIэ яIэ зэ­фIэкIыр нэгъабэ зэрырагъэфIэ­кIуар. 
Республикэм и ВРП-р сом мелард 242-рэ хъуащ, ар проценти 3,8-кIэ нэхъыбэщ 2021 гъэм нэхърэ. Хьэп­шыпу ящар, лэжьыгъэу зэфIахар, Iуэхутхьэбзэу ящIар зэхэплъхьэмэ, сом мелард 58-рэ и уасэ мэхъу. 
Мылъку нэхъыщхьэм инвестицэу сом мелард 57,8-рэ къыхалъхьащ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ пIалъэм еплъытмэ, проценти 104,5-рэ мэхъу. Сатум къихь хэхъуэр хэпщIыкIыу ­нэхъыбэщ, туристу нэгъабэ цIыху мелуан 1,2-рэ республикэм щы­хьэщIащ, ар процент 11,7-кIэ нэхъыбэщ 2021-м хьэщIэу диIам нэхъ­рэ. 
Хьэрычэт  мащIэмрэ курытымрэ экономикэм и Iыхьэ нэхъ мыхьэнэ зиIэхэм ящыщу щытщ иджыри. Апхуэдэу иджыпсту ди хэгъэгум щолажьэ цIыху 19 378-рэ, езыхэм я щхьэ хьэрычэт хуащIэж цIыху 55 926-м. Къапщтэмэ, хьэрычэт Iуэ-  хум пэрытщ цIыху мини 102-м                 щIигъу. 
Хьэрычэт мащIэмрэ курытымрэ зегъэужьынымкIэ сэбэп ­мэхъу «Малое и среднее предприниматель­ст­во и поддержка индивидуальной пред­принимательской ини­циативы» лъэпкъ проектыр, ­КъБР-м и ШэсыпIэ фондыр, КБР-м Хьэрычэт мащIэмрэ курытымрэ кредит етынымкIэ фондыр, Хьэ­рычэты­щIэ­хэм защIэгъэ­къуэнымкIэ центрыр. Ди респуб­ликэм бизнес-инкубатори 6 щолажьэ, резидент 76-рэ хэту, абы­хэм лэжьапIэ IэнатIэу 335-рэ яIэщ. А псом къищынэмы­щIауэ, къэралымрэ щIыналъэмрэ къазэ­ры­дэ­Iэпыкъу щIыкIэм нэхъри зрагъэужь. Ар псом япэу Iуэхутхьэбзэ зэмы­лIэу­жьыгъуэу 333-рэ къы­щыпхуащIэ МФЦ-рщ.
Лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа хъун папщIэ республикэм къы­Iэрыхьащ сом мелард 14,8-рэ. Ахэр гъэзэ­щIэнымкIэ Урысейм щыяпэ щIыналъипщIым Къэбэрдей-Балъкъэрыр хохьэ. 
КIуэкIуэ Казбек къулыкъущIэхэм яжриIащ министерствэм япэ иригъэщын хуей Iуэхугъуэхэр. Апхуэ-дэуи хьэрычэт мащIэмрэ ку­ры­тымрэ  дяпэкIи зегъэужьын зэры­хуейр, дэф­тэру зэIэпахыр ­нэхъ мащIэ зэ­ры­щIыпхъэр къыхигъэщащ. «Iуэ­хур зэрефIэкIуам нэ­ры­лъагъуу щыхьэт техъуэ щыIэщ. Ауэ дяпэкIи елэжьыпхъэщ экономикэм нэхъри зезыгъэужьыну щыIэ псоми. ЭкономикэмкIэ министерствэм ныбжькIэ щIалэ IэщIагъэлI куэд щолажьэ, абыхэм я Iэзагъым хэгъэ­хъуэн, езы къулыкъущIапIэм и лэ­жьыгъэр нэхъри егъэфIэкIуэн хуейщ», - жиIащ КIуэкIуэ Казбек.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

УНАФЭЩIХЭМРЭ IЭНАТIЭ ЛЪЫХЪУЭХЭМРЭ ЗЭРОЩIЭ

КъБР-м ЦIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и центрыр мы махуэхэм жыджэру хэтащ Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэмрэ КъБКъУ-мрэ щекIуэкIа IэнатIэхэм я жармыкIэ «Работа России.

12.04.2024 - 09:00

ЦIЫХУ МЕЛУАНИПЩI ЕПЛЪАЩ

«Урысей» гъэлъэгъуэныгъэ-зэхуэсым мэлыжьыхьым и 6-м щрагъэблэгъащ цIыху мелуан епщIанэ хъуа, Ярославль щыщ Панфилов Константин. Абы и гъусэт и щхьэгъусэ Екатеринэ.

12.04.2024 - 08:59

НОБЭРЕЙ ТОМИРИС

2023 гъэм щэкIуэкIуэ мазэм къэмыувыIэу сыхьэти 8-кIэ зи щхьэгъусэр зубэрэжьурэ зыIэщIэукIа,  Къэзахъстан Республикэм Лъэпкъ экономикэмкIэ и министру щыта Бишимбаев Куандык и судыр ящIэ мы махуэхэм.

12.04.2024 - 08:59

«КЪЭБЭРДЕЙ» ЩIЫФIАЩАР

Хы ФIыцIэм и Iуфэм пщитI щыпсэурт: Тамбий и къуэмрэ Бэлэтокъуэмрэ. Я жылэхэр дапщэ хъуми псори зэхуэдитI зэхуращIыкIауэ щхьэж къылъысыр ихъумэжу псэурт. Ауэрэ Тамбий и къуэм къишащ.

11.04.2024 - 12:25

ДЫДЕЙХЭРЩ НЭХЪЫФIЫР

«Russian Cup» фIэщыгъэр зэрихьэу Анапэ къалэм футболымкIэ иджыблагъэ щызэхаша урысейпсо зэхьэзэхуэм Бахъсэн къалэм и «Форвард» командэм и гъэсэнхэм зэфIэкIыфIхэр къыщагъэлъэгъуащ.