СОЦИАЛ МАГЪАНАЛЫ ЖОЛЛА – МАРДАЛАГЪА КЕЛИШИРЧА

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре, медицина учреждениялагъа баргъан жолланы жангыртырча мадар этилликди.

Алай бла биринчи ишле Огъары Бахсан, Хабаз, Экинчи Лескен, Ерокко, Каменномостское эм Заюково элледе тамамланырыкъдыла. Саулай алып айтханда, 25 километр чакълы бирде жолла мардалагъа келиширча боллукъдула. Ол санда жолланы мурдорларын кючлерикдиле, тротуарла, светофорла, темир буруула, белгиле эм ызла да салынырыкъдыла.

Жууукъ заманда Огъары Бахсанда фельшер-акушер пункт орналгъан Жаппу улу орамгъа тынгылы ремонт этилликди. Аны кезиуюнде жолну эм кёпюрню да жангыртырыкъдыла. Къоркъуусузлукъну жалчытырча да аслам эс буруллукъду. 

Андан сора да, Хабаз, Экинчи Лескен, Ерокко, Каменномостское эм Заюково элледе саулукъ сакълау, школ, сабий сад, межгит дегенча социал магъаналы объектле орналгъан орамла жангыртыллыкъдыа. 

  Бусагъатда жолчула Заюковода къыстау кёпюрге тынгылы ремонт этип кюрешедиле. Аны элчиле кёбюсюнде район аралы больницагъа барыргъа хайырланадыла.

Эсге сала айтсакъ, миллет проектни магъанасы элде жашагъанланы болумларын игилендириргеди. Ол себепден медицина учреждениялагъа эм башха социал магъаналы объектлеге адамла къыйналмай барырча бютюн уллу эс бурулады.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.