ЖАНГЫ ЖОРУКЪЛА КЁПЛЕНИ ЧАМЛАНДЫРГЪАНДЫЛА

Белгилисича, россейли спортчуланы тюрлю-тюрлю халкъла аралы эришиулеге къатышыр онглары жокъду. Бу кюнлеге дери ол чекле Олимпиада оюнла бла да байламлы эдиле. Алай бу кюнледе Халкъла аралы Олимпиада комитетни таматасы Томас Бах бизни атлетле анга къатышыргъа боллукъдула дегенди. Алай аллай амал аланы бир къауум жорукъларына бой салгъандан сора берилликди.

Сёз ючюн, Россейли властьны энчи аскер операция бла байламлы политикасы жанлы болгъан бир спортчуну да Оюнлагъа къатышыр онгу жокъду. Андан сора ЦСКА-да бла Росгвардияда къуллукъда болгъанла да ол халли. Дагъыда ала нейтральный атлетлеча кёргюзтюллюкдюле. Спортну командалы тюрлюлерине да ала къатышыргъа эркин тюйюлдюле. Бу жорукъла белоруслу атлетлеге да жайыладыла. Андан сора да Оюнлада эки къыралны байракълары бла гимнлери да согъуллукъ тюйюлдю.

Алай Томас Бах белгилегеннге кёре, битеу бу жорукъла 2026 жылдан сора ишлерикдиле. Ары дери Францияда бардырыллыкъ Жай Олимпиада оюнлагъа бла 2026 жылда Миланда ётерик Къыш оюнлагъа спортчуланы бу жолгъа дери белгили болгъан жорукълагъа таяна жиберликдиле.

Халкъла аралы Олимпиада комитетни бу оноуу Россейде кёплени чамландыргъанды. Кёпле бу Оюнлагъа къатышыудан кенгде турургъа чакъырадыла. Нек дегенде быллай тюрлю жорукълагъа бой салыу айыпды, деп белгилейдиле ала.

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.