ЩЫГЪУПЩЭХ

ГушыIэ
Лиуанрэ Розэрэ жьы хъуахэр щапIыж унэм щIэст. ТIуми я щхьэгъусэхэр дунейм ехыжауэ я закъуэт. Жьыгъэм къигъэдзыха дадэрэ нанэмрэ гулъытэ ягъафIэрт, зэхуэсакъырт. Шхыным я нэхъ IэфIыр зым адрейм хуригъэкIуэтэкIыу, зэхуэгуапэрт.
Еуэри, махуэ гуэрым, Лиуан тегушхуэри, Розэм жриIащ:
-Розэ, укъыздэкIуэн?
ЗаулкIэ щыма яужь, бзылъхугъэр мащIэу щIэгуфIыкIри:
- Сыарэзыщ, сыарэзыпсщ, - къитыжащ жэуап.
Пщыхьэщхьэшхэ нэужьым ахэр иджыри заулкIэ зэбгъэдэсыжри, щхьэж и пэшым щIыхьэжащ.
Лиуан нэху къекIащ зыгуэр щхьэкIэ гузавэу .
Абы къыхуэгубзыгъыжыртэкъым Розэ кърита жэуапыр. «Сыарэзыщ»,- жиIат, хьэмэ, «Хьэуэ, ар хъунукъым» - къыжриIат. Узэгуэпынумэ, къеблагъэ. Дауэ имыщIами, къыхуэщIэжакъым щыгъупщэх хъуа лIыжь цIыкIум.
КъызэрыригъэкIунури имыщIэу, гузавэу абы телефоныр къищтэри, Розэ деж псэлъащ.
Абы япэщIыкIэ бзылъхугъэм къыгуригъэIуащ щыгъупщэх зэрыхъуар, а узым и зэран къызэрекIыр. ИтIанэ дыгъуэпшыхь зэгъусэу зэманыр дахэу зэрагъэкIуар, ар и гум IэфIу къызэринэжам тепсэлъыхьащ. Иужьым, къарууэ иIэр зэхилъхьэри, еупщIащ:
- Розэ, къыздэкIуэ щыбжесIам, арэзы ухъуат, хьэмэ?
- Дауи! Сытым хуэдэу сыщыгуфIыкIа къызжепIам.
Лиуан и гур псэхужауэ хуиту къэбэуэжащ. Розэ и псалъэхэм пещэ:
- Сыту фIыт уэ езым къызэрыпщIар, нышэдибэ лъандэрэ согупсысри, «къыздэкIуэ» къызжезыIар къысхуэщIэжыртэкъым.
Гольдин Владимир.

ЗэзыдзэкIар Щомахуэ Залинэщ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:19

АПХУЭДЭ ГУЗЭВЭГЪУЭ ТХЬЭМ ЗЭИ АФIЭКIА ДИМЫГЪЭЛЪАГЪУ!

ПщIэ зыхуэсщI ди лъэпкъэгъу ­лъапIэхэ!

22.05.2024 - 09:18

ИСТАМБЫЛ И «БЕШИКТАШ»-Р КЪЫЗЭЗЫГЪЭПЭЩА УБЫХ ЩIАЛЭ

Тыркум и Истамбыл къалэм и «Бешикташ» спорт клубыр къызэзыгъэпэща убых щIалэ Шаплъы Уэс-мэн (мыбдежым адыгэ тхыкIэм, жыIэкIэм къыдогъэтIасэ щIалэм и цIэ-унэцIэр, щыуагъэ хэлъынкIи зыхуэIуа щыIэкъым

22.05.2024 - 09:18

ВАГЪУЭ УЖЬЫХЫЖЫМ И НЭХУ

Мэзкуу къалэмрэ абы  дэт Политехникэ институ­тымрэ я жэрдэмкIэ «Медиастарт» зыфIаща, журналист ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ екIуэ­кIащ иджы­благъэ.

22.05.2024 - 09:14

1828 ГЪЭ: АДЫГЭХЭР ЗЭКЪУАЧ

Пащтыхь къэралыгъуэ­жьым адыгэ щIыналъэхэр ­зэкъуичын щыщIидза лъэхъэнэр илъэси 101-кIэ екIуэ­кIа Урыс-Кавказ зауэжьым и зы Iыхьэщ.

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI.