ХУРМЕТИНЕ – ЭСГЕРИУ КЪАНГА

Нальчикни 19-чу орта школунда Росгвардияны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны ОМОН «Вершина» бёлюмюню аскер борчун толтура тургъанлай ёлген келечиси полицияны тамата сержанты Альберт Геховха эсгертме къанга салгъандыла. 

Бу ишге Росгвадияны башчылары эм энчи составы, аскерчи ветеранла, Билим бериу департаментни келечилери, окъуучула бла устазла, ёлген полициячыны анасы Марина Борисовна эм аны жууукъ-ахлулары къатышхандыла.

- Альберт кесини аскер борчуна ахыр кюнюне дери кертичилей къалгъанды. Аны эсибизде тутуп, ол кесини Ата журтуну аллында этген жигитликни ёсе келген тёлюге айтыргъа бизни борчубузду, - дегенди Росгвардияны жер-жерли Управлениясыны таматасыны орунбасары полковник Алексей Трушин.

Эсгертме къанганы уа ол администрацияны инфомация-аналитика бёлюмюню таматасы Зураб Хабекиров бла бирге ачханды.

Школну совети кадет классха Альберт Геховну атын берирча оноу чыгъаргъанды.

Ишни ахырында келгенле эсгертмеге гюлле салгъандыла эм бир минут шош туруп эсгергендиле.

Холамханова Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

«МЕНИ АЛЛАЙ АДАМЛА ОКЪУТХАНДЫЛА, АЛАНЫ ДЕРСЛЕРИНДЕН СОРА УСТАЗ БОЛМАЙ КЪАЛЫРГЪА КЪЫЙЫН ЭДИ»

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды.

12.04.2024 - 09:03

ЖАШ АДАМЛАГЪА – НЕ ЖАНЫ БЛА ДА ОНГЛА

Жаш тёлю политиканы бардырыугъа къырал, регион даражада да уллу магъана бериледи.

11.04.2024 - 10:01

Итиниулюклерин кёргюзтгендиле

Футболдан 2015 жылда туугъан спортчуланы араларында Минеральные Воды шахарда эришиу болгъанды. Анга СКФО-ну регионларындан тогъуз команда къатышханды.

11.04.2024 - 10:01

Гиртчиликлери ючюн – сый-махтау, саугъала да

Профессионал усталыкъланы  битеуроссей  чемпионатыны регион кесеги  бошалгъанды. Анга жораланып Нальчикде Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны къаласында   къууанчлы  жыйылыу болгъанды.

11.04.2024 - 09:27

СОТТАЛАНЫ КЪУРМАН ИНСАНЛАНЫ СОРУУЛАРЫН САКЪЛАЙДЫ

Бюгюн 13 сагъатда Эльбрус районну администрациясыны  башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман КъМР-ни Регионнга оноу этген арасында «Магъаналы соруула» деген тема бла байламлы министерство