УСТАЛЫКЪ САЙЛАУНУ ТАСХАЛАРЫН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университде иш бла жалчытхан  биригиуле  права, экономика эм финансла институтну (ИПЭиФ) «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» бёлюмлерини  ючюнчю, тёртюнчю  курсларыны окъуучулары бла тюбешгендиле.  

Жыйылыугъа  Нальчикни прокурору,  юстицияны тамата кенгешчиси  Аслан Каншаов, Сбербанкны Юг-Запад банкыны республикада бёлюмюню къуллугъун толтургъан Камбулат Керефов, КъМР-де ич ишлени  кадрла  бёлюмюню  таматасы, полицияны  подполковниги  Мадина Тезадова, следствие управленияны таматасыны орунбасары,  юстицияны подполковниги   Нур-Мухамед Карданов, «Промсвязьбанкны» бёлюмюню таматасы  Амин Варквасов,  «Ростелекомну» таматасыны   корпоратив эм къырал   сегмент жаны бла орунбасары   Руслан Эштреков, «Квадратный метр» жашау журт агентствону персонал бла байламлыкъ жюрютген  агенти Джумбер Саркисов эм башхала къатышхандыла.

 Права, экономика эм финансла институтну  директору   Елена Машукова Къабарты-Малкъар къырал университет  бюгюнлюкде ишчи рынокда  жерлерин табарча эм жетишимли урунурча    специалистлени хазырлагъанын айтханды.  «Бюгюн келген къонакъларыбызны кёбюсю бизни выпускникледиле.   Бусагъатда  институтда «Экономика» эм  «Юриспруденция» усталыкълада 2,5 минг адам окъуйду.  Жыл сайын диплом къоллу болгъанладан   75 процентге жууугъу урунургъа онг табадыла. Болсада алыкъынчы бу жаны бла  проблемала кёпдюле,- деп къошханды Елена Малильевна. 

КъМКъУ-ну кадрла эм къурау-право соруула бла байламлы проректорну борчун толтургъан   Мурат Гукепшоков да   институт не заманда да билимли специалистлеринден сора да,  адежли адамлары бла махтаныргъа боллугъун    чертгенди. 

Аслан Каншаов  кадрланы хазырлауда шахарны прокуратурасыны бёлюмлери ахшы себеплик этгенлерин къошханды.  Право жаны бла бийик  билим алгъан инсан  ишге кире туруп бир къауум сынамны: собеседованияны,  билимине эм  психологиясына  тестлени ётерге кереклисин да билдиргенди.   

Ол айтханнга кёре, прокуратурада ишлерча жаланда  билим азды.  Студент  мында стажировканы  ётюп сынамын кючлерге керекди.  Бу жаны бла  коллегалары алагъа  болушургъа хазырдыла.  Кеслерин айырмалы кёргюзтгенле уа  ведомствода урунургъа онг табаргъа боллукъдула,-  дегенди Аслан Хасанбиевич. 

Ич ишледе урунурча  онгланы юсюнден а Мадина Тезадова хапарлагъанды. Ол санда мында  уллу  иш хакъ тёленнгенин, льготалы  стаж берилгенин, жыл сайын саулукъларын кючлерча  санаторийле бла курортлагъа жибергенлерин да эсге салгъанды.   Къыралда политика болум бла байламлы  полициягъа эм биринчи аскерде къуллукъ этгенле  алыннганларын да чертгенди.   Нур-Мухамед Карданов а Следствие управлениясы быйыл  ведомствогъа алтмыш  жыл толгъанына атап конкурс бардырыллыгъын эсге салгъанды. Ол  анга  къатышырча  онбеш студент айырыллыгъын, биринчи жерге тийишли уа   управленияда ишлерге онг табарыгъын билдиргенди.   

Камбулат Керефов бла   Амин Варквасов да  банкда урунурча амалны  юсюнден айтхандыла.  Ол санда эм биринчиден сайлагъан ишлерин сюерге кереклерин эм тохтамай  билимлерин ёсдюргенлей турурларын айтхандыла.  Руслан Эштреков да айтылгъан сёзлеге къошула, айырмалыла  жерлерин тапмай къалмазлыкъларын, иш берген аланы кеси окъуна табарыгъын  чертгенди.   Джумбер Саркисов да студентлени сынамларын кючлерча себеплик этерге хазырлыгъын эсге салгъанды. 

Тюбешиуню ахырында  КъМКъУ-ну  карьераны айнытыу араны таматасы  Кристина Лопатина «Факультетус» деген    цифралы  карьера амалны энчилигини  юсюнден толу хапарлагъанды эм   иш бла жалчытханлагъа, студентге да хакъсыз платформада регистрацияны ётерге  чакъыргъанды. 

Платформада  студентле  автомат халда  PDF-резюме жарашдырыргъа,   социал сетьледе къыйматлы  проектле бла шагъырейленирге, курслада билимлерин ёсдюрюрге  эм башха амалланы хайырланыргъа боллукъдула.

Эсге сала айтсакъ, урунургъа излегенле бу адрес бла келирге боллукъдула: Нальчик, Чернышевский орам  173-чю номерли юй, 4-чю этаж,  412 кабинет. Неда бу телефон номерлеге сёлеширге боллукъду:  +7(8662)40-48-06;  электрон адреси: e-mail: job@kbsu.ru Телеграмм-канал: t.me/job_kbsu

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.