ЦIЫХУ ГЪАЩIЭР КЪЕГЪЭЛЫНЫР ЛЪАПIЭНЫГЪЭЩ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.
Полицейхэр я лэжьыгъэм ехьэлIауэ щIэх-щIэхыурэ щыIуоуэ щытыкIэ шынагъуэхэм икIи ящIэ лъы хуэныкъуэм донорым  къыхуищIэр уасэ зимыIэ дэIэпыкъуныгъэу зэрыщытыр. 
Iуащхьэмахуэ районым и сымаджэщ нэхъыщхьэм щекIуэкIа донор Iуэхум хыхьащ Урысей МВД-м и щIыналъэ къудамэм и лэжьакIуэхэр. 
Полицей 20-м нэблагъэм лъы хашын ипэкIэ медицинэ къэпщытэныгъэхэр драгъэкIуэкIащ. Абыхэм яхэтт япэу акцэм къыхыхьахэри, нэхъ пасэу мызэ-мытIэу лъы зытахэри. 
- Дыщогугъ мы Iуэхум дызэрыхыхьар абы хуэныкъуэхэм я узыншагъэр зэфIэувэжынымкIэ щхьэпэ хъуну, жаIащ хабзэхъумэхэм.
Медицинэ IуэхущIапIэм и администрацэм полицэм и лэжьакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ псапащIэ акцэр къызэрыдаIыгъым папщIэ

БАХЪСЭН Ланэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.   

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.