ЦIЫХУ ГЪАЩIЭР КЪЕГЪЭЛЫНЫР ЛЪАПIЭНЫГЪЭЩ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.
Полицейхэр я лэжьыгъэм ехьэлIауэ щIэх-щIэхыурэ щыIуоуэ щытыкIэ шынагъуэхэм икIи ящIэ лъы хуэныкъуэм донорым  къыхуищIэр уасэ зимыIэ дэIэпыкъуныгъэу зэрыщытыр. 
Iуащхьэмахуэ районым и сымаджэщ нэхъыщхьэм щекIуэкIа донор Iуэхум хыхьащ Урысей МВД-м и щIыналъэ къудамэм и лэжьакIуэхэр. 
Полицей 20-м нэблагъэм лъы хашын ипэкIэ медицинэ къэпщытэныгъэхэр драгъэкIуэкIащ. Абыхэм яхэтт япэу акцэм къыхыхьахэри, нэхъ пасэу мызэ-мытIэу лъы зытахэри. 
- Дыщогугъ мы Iуэхум дызэрыхыхьар абы хуэныкъуэхэм я узыншагъэр зэфIэувэжынымкIэ щхьэпэ хъуну, жаIащ хабзэхъумэхэм.
Медицинэ IуэхущIапIэм и администрацэм полицэм и лэжьакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ псапащIэ акцэр къызэрыдаIыгъым папщIэ

БАХЪСЭН Ланэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 15:02

АДЫГЭ ФАЩЭР ЯЩЫГЪЫУ КЪЫЗЭДЭЖАЩ

Мыгъэрей зэхьэзэхуэхэм я ещанэ шыгъэжэгъуэр Налшык и ипподромым щызэхэтащ. Щыгъуазэ фыхуэтщIынщ абы кърикIуахэм.

08.06.2023 - 15:02

ЗИ IЭУЖЬЫР МЫКIУЭДЫЖЫН

Зи цIэ лIэщIыгъуэхэм щызэIэпахыу, зи Iэужьыр щысэтехыпIэу зэрахьэу гъуэгурыкIуэнухэм ящыщщ къызэралъхурэ илъэс 224-рэ ирикъуа усакIуэшхуэ Пушкин Александр.

08.06.2023 - 10:01

ГИПОФИЗЫМ ЕЛЪЫТАР

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.

08.06.2023 - 09:03

ЛIЭУЖЬЫР БЖЬИБЛКIЭ МАУЭ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

08.06.2023 - 09:03

АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм.