ОРАМЛА, КЁПЮРЛЕ ДА МАРДАЛАГЪА КЕЛИШИРИКДИЛЕ

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  уллу иш бардырылады. Ол санда бусагъатда  федерал   Урван–Уштулу федерал эм Эски Черек – Жемтала – Сукан-Суу республикалы жолла бирге къошулгъан участок жангыртыла турадыла. Саулай алып айтханда, тынгылы ремонт эки километр тенгли бирде этилликди. Аны чеклеринде жол къоркъуусуз болурча  аслам эс буруллукъду. Аны  Жемтала бла Зарагижде жашагъанла Къашхатаугъа эм Нальчикге барырча  хайырланадыла. 

Бусагъатда подряд  организацияны келечилери участокну къыйын жерлеринден биринде,  жардан таш, топуракъ къуюлмазча бетондан хуна къуяргъа хазырлай турадыла. Аны бла бирге   жолну кенгертирча мадар этилликди.  Ызы бла темир буруу, жорукъланы билдирген  белгиле эм ызла да тартыллыкъдыла.

Хабазгъа баргъан  жол тапландырыллыкхды 

Бюгюнлюкде  «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проетге кёре, Каменномостское – Хабаз жолгъа тынгылы ремонт этип башлагъандыла.  Аны чеклеринде 11,5 километр чакълы бирде  сагъынылгъан эллени Куважоковланы бла Ленин  атлы арамлары да    жангыртыллыкъды.   Объектледе школ, сабий сад, амбулатория,   межгит дегенча социал магъаналы учрежденияла орналадыла.

  Бусагъатда подряд организацияны келечилери  асфальт салырча  жолну мурдорун хазырлай турадыла.  Ишлени кезиуюнде эки кёпюрге тынгылы ремонт эилликди,   жауун саркъгъан арыкъланы алышырыкъдыла.  Ахырында эки къат асфальт жаярыкъыла, белгиле, ызла  да жарашдырыллыкъдыла. Графикге кёре, объект быйыл жайгъа битерикди.

Кенг эм  кючлю  боллукъду

Сагъынылгъан миллет проектге кёре,  бу кюнледе  Заюково – Туфкарьер – Дыгамухо  республикалы магъаналы жолда Бахсан сууну юсюнде  кёпюрню  жангыртып кюрешедиле. 

 Бусагъатда подряд организацияны келечилери  ол  салынырыкъ жерни тазалап, мурдорун хазырлап кюрешедиле. Ол санда  черек жагъалада кёпюрню аркъаулары тюшерик къабыргъалагъа бетон къуюп, чигинжилерин, опалубкаларын сюеп бошай турадыла.   Ызы бла  аркъауларын саллыкъдыла, бетон къуярыкъдыла.  Гидроизоляция этилгенден сора  асфальт жайыллыкъды,  темир буруула, чыракълы чыпынла, жорукъну билдирген  белгиле эм ызла да салынырыкъдыла. 

Объектни болжалындан алгъа бошар мурат этиледи. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.