ЩАПХЪЭ

Бакъ Залым хирургщ, Налшык къалэ сымаджэщ №I-м и дохутырщ, Герниологхэм я «GREPA» европей ассоциацием, Урысейм и хирургхэм я зэгухьэныгъэм хэтщ. ЩIэныгъэ щызэригъэгъуэтащ Саратов МедицинэмкIэ и къэрал университетым. Щыпищащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым медицинэмкIэ и къудамэм. ЗэрыжиIэмкIэ медицинэм ухуеджэныр гугъущ, ауэ а IэщIагъэм икIи узыIэпешэ, щIэныгъэм зэрыхэбгъэхъуэным ухуэпабгъэу.

Дохутыр IэщIагъэр зэригъэгъуэтыну зэрыхуейр пасэу къыгурыIуащ Залым. ЗэрыцIыкIурэ ар и адэ-анэм хуагъасэрт цIыхум сэбэп яхуэхъун зэрыхуейм. Сэбэп ухъуным гуапагъэ зэрыхэлъыр зыхищIащ езыми.

- Дохутырым зэпымыууэ и щIэныгъэм хигъэхъуэн хуейщ. Ар нэсу къигъэсэбэпыфрэ игурэ и щхьэрэ зэтелъмэ, сымаджэм тегушхуауэ бгъэдыхьэфынущ, и узыр щхьэщихыфынущ. Армырамэ, медицинэм ущIыхэтын щыIэкъым. Сэбэп ущымыхъуфынум деж, зэрани умыхъумэ нэхъыфIщ жыхуэсIэщ, - жеIэ Залым.

Дохутырым хэлъыпхъэ хьэл-щэнхэм ящыщу Бакъ Залым къыхегъэщхьэхукI гущIэгъур, сымаджэм и гуныкъуэгъуэхэр зэрызыхэпщIэр. «Псалъэ гуапэми зи хущхъуэгъуэ къыхэкI щыIэщ», - жи абы.

Дохутырым и IэщIагъэ гугъум хэлъщ а илэжьыр фIыуэ езыгъэлъагъу, нэхъри тезыгъэгушхуэ Iуэхугъуэхэри. «Сэ згъэхъужам и нэгум кърих гуфIэгъуэрщ си IэщIагъэм нэхъ гурыфIэгъуэшхуэу хэлъыр. ЦIыхум нэхъыщхьэ дыдэу иIэр узыншагъэрщ. АтIэ узыншагъэм теухуауэ зыгуэрым гупсэхугъуэ зэрептыфым псэр зэригъэнщIыжыр сыту куэд и уасэ! Абдежым зыхэпщIэр пхурокъу узэрыдохутырым уринасыпыфIэну», - жеIэ Залым абы теухуауэ.

Бакъ Залым зэпымыууэ хэтщ медицинэмкIэ екIуэкI зэхьэзэхуэхэм, щIэнIуатэхэм, дунейпсо конференцхэм и лэжьыгъэхэр щегъэлъагъуэ. Иджыблагъэ, псалъэм папщIэ ар щыIащ эндоскопиемрэ хирургиемкIэ Москва щекIуэкIа дунейпсо конференцым . Залым жеIэ зэпымыууэ зызыужь, щIэ гуэрхэр къызыхыхьэ медицинэм укъыкIэрымыхуу удэбэкъуэн папщIэ апхуэдэ щIэнIуатэхэм Iэмал имыIэу ухэтын зэрыхуейр.

«ГъащIэм щапхъэ щыпхуэхъур хэт?» - жытIэри деупщIат.

- Си гугъэщ дэтхэнэ цIыхуми япэ дыдэу щапхъэ хуэхъур и адэ-анэрауэ. Си адэ-анэрщ си хьэл-щэным, ехъулIэныгъэхэм, гъащIэ хъужым хузиIэ еплъыкIэхэм теухуауэ псом япэ фIыщIэ зыхуэсщIыр. Я цIэр къисIуэну си гуапэщ IэщIагъэ схуэхъуам хэсча лъэбакъуэхэм щапхъэрэ чэнджэщкIэ сытезыгъэгушхуа, гъуэгугъэлъагъуэ схуэхъуа егъэджакIуэхэм. КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам, ди сымаджэщым и хирург нэхъыщхьэ Бахъсэнокъуэ Залым, хирургиемкIэ къудамэм и унафэщI Дадэ Алим. ГуащIэшхуэ ирахьэлIащ абыхэм щIэныгъэ къыдатыным теухуауэ, - къыдитащ жэуап.

Бакъ Залым и IэщIагъэр цIыхум и хьэл-щэныр зыкъомкIэ зыпсыхьщ. Дохутыр нэсым, гудзакъэ зиIэм, зи IэщIагъэм псэ хуабагъэ хэзылъхьэм и щапхъэщ щIалэр.

 

ГУГЪУЭТ Заремэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.