СЫМАДЖЭ «КЪИИНХЭМ» ЕIЭЗЭХЭР

Республикэм и Наркологие диспансерым щекIуэкIащ 2022 гъэм зэрылэжьар къыщапщытэж зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м узыншагъэр хъумэ­нымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам.

«Диспансерым къищынэ­мыщIауэ, республикэм и район сымаджэщхэми наркологие пэшхэр щолажьэ, дэтхэнэми зы­хуэныкъуэ дэIэпыкъуныгъэрэ чэн­джэщрэ цIыхухэм щагъуэтынущ, - жиIащ IуэхущIапIэм и дохутыр нэхъыщхьэ Удаловэ Ольгэ. - Илъэс блэкIам диспансерым щагъэхъужащ сымаджэ 3134-рэ, абыхэм ящыщу 551-м къыщеIэзар махуэ стациона­рырщ. Поликлиникэм и нарколог-психиатрхэм зыхуагъэзащ цIыху 69116-м. 2022 гъэм дис­пансер-поликлиникэ къудамэм ири­гъэкIуэкIа лэжьыгъэхэм япкъ иткIэ, Налшык къалэ щыщу диспансер кIэлъыплъыныгъэм ягъэуващ цIыхуи 172-рэ».
Наркодиспансерым и лэжьыгъэм иджырей мардэхэм къагъэув зыужьыныгъэхэр халъ­хьащ. Апхуэдэу дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэу IуэхущIапIэм екIуа­лIэхэр зэтримыхьэн папщIэ ­хабзэ пыухыкIахэр къыхалъ­хьащ, сымаджэхэм я медицинэ тхылъхэр электрон жыпхъэм  хуагъэкIуащ.
IуэхущIапIэм щрагъэкIуэкIащ зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэри. Диспансерым и поликлиникэм и етIуанэ къатыр, ме­дицинэ кIэлъыплъыныгъэхэр, къэп­­щытэныгъэхэр щрагъэ­-кIуэ­кI пэшыр сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуагъэзэжащ. Сымаджэщыр зыхэт унэми лэжьыгъэ пыухыкIахэр щрагъэкIуэкIащ.
Министрым жиIащ Наркодиспансерым щекIуэкI лэжьыгъэм арэзы къызэрищIыр, я къалэнхэм хъарзынэу зэрыпэлъэщыр, унэтIыныгъэм щIэуэ къыхыхьэ Iэмалхэр къэгъэсэбэпынымкIэ IуэхущIапIэр республикэм щыпэ­рыт­хэм зэращыщыр. «Сымаджэ нэхъ «къиинхэм» фызэреIэзэр къэплъытэмэ, фызыIууэ гугъуехьхэр зыхуэдэри гурыIуэгъуэщ, - жиIащ абы. -  Апхуэдэу щытми, IэнатIэм зэфIэкI лъагэхэр къыщывогъэлъагъуэри, адэкIи фефIэкIуэну си гуапэщ».
Тхьэхущынэ Ланэ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:25

ТУРИЗМЭМ И МАХУЭ

1980 гъэм къыщыщIэдзауэ фокIадэм и 27-р Туризмэм и дунейпсо махуэу ЩIы Хъурейм и къэрал куэдым щагъэлъапIэ.

28.09.2023 - 12:25

ЩIЭБЛЭМ АНЭДЭЛЪХУБЗЭ ЯIУРЫЛЪЫН ПАПЩIЭ

Сабийхэм тхылъ яхуэзытхым езым и псэр къабзэу щытыпхъэщ, цIыкIухэм я гурыгъухэр зыхищIэн щхьэкIэ.

28.09.2023 - 09:03

ТХЬЭ ЗАКЪУЭР ЗИ ФIЭЩ ХЪУА ЯПЭ БЗЫЛЪХУГЪЭ

Тхьэ закъуэр зи фIэщ хъуа Мусэ (Моисей) бегъымбарымрэ Рамзес ЕтIуанэ фирхьэунымрэ я зэхуаку дэлъа зэпэщIэтыныгъэмрэ, джатэдэпщым лъэпкъым къытригъэхьа леймрэ и хъыбар зэхэфхыжауэ къыщIэкIынщ.

28.09.2023 - 09:03

ХЬЭРЭ-КХЪУЭРЭ И ПИРАМИДЭХЭР

Кавказ лъэпкъхэр къызытехъукIыжа пасэрей лъэпкъыжьхэм щэху куэд къащIэнауэ нобэм къихьэсащ тхыдэм. Абыхэм ящыщщ псэ унэхэр, пирамидэхэр, сыдж, абрэмывэ телъыджэхэр. 

28.09.2023 - 08:54

АДЫГЭХЭМ (ШЭРДЖЭСХЭМ) Я МАХУЭМ ТРАУХУЭ

КъБКъУ-м и библиотекэм и художественнэ, лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм тхыдэмкIэ кафедрэм и егъэджакIуэхэр ящIыгъуу, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм ирихьэлIэу къыщызэрагъэпэщащ «Адыги: вехи исто