КЪЫРАЛДА УРЛУКЪ СЕБИУ БАШЛАННГАНДЫ

Къыралда агропромышленность комплексни ишин тынгылы бардырыугъа кёз-къулакъ болгъан оператив штабны кезиулю жыйылыуу ётгенди бу кюнледе. Аны РФ-ни эл мюлк министри Дмитрий Патрушев видеоконференция халда бардыргъанды. Кенгешде жаз башы сабан ишлени, от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну жалчытыуну, «Мирзеу» федерал информациялы системаны юслеринден сёлешгендиле. Анга регионланы АПК управленияларыны келечилери къатышхандыла, ол санда Къабарты-Малкъарны эл мюлк министри Хасан Сижажев да.

Дмитрий Патрушев айтханнга кёре, кюзлюкле шёндю тап халдадыла, ахыр беш жылны кёрюмдюлерин алып къарагъанда, алгъындан эсе игирекдиле. Бир-бир субъектледе аллай мирзеулюк битимле иги да тирилип башлагъандыла.

Дагъыда талай регионлада урлукъ себиу башланнганды. Бу айны ючюнчюсюне иш 30 минг гектарда тамам этилгенди.

Къабарты-Малкъарда да башланнгандыла сабан ишле: ёзенде районлада картоф салып эмда урлукъ себип тебирегендиле. Дагъыда кюзлюклени семиртгичле бла багъыу барады.

Федерал министр эл мюлкде уруннганлагъа тири болушургъа чакъыргъанды. «Урлукъ себиу кезиу тап ётюп, кюзде бай тирлик бла къууандырыр деп ышанабыз», - дегенди Патрушев.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.