ФЭЕПЛЪХЭМ Я НЭIЭ ТЕТЩ

ЩIыналъэм щыпащэ Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм хэкIуэда совет сэлэтхэмрэ офицерхэмрэ я фэеплъыр хъумэным хуэгъэза «На страже памяти» акцэм. 
Урысей гвардием Налшык къалэм щиIэ ведомствэм хэмыт и хъумакIуэ къудамэм и лэжьакIуэхэм ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм зыхуей щыхуагъэзащ «Слава героям 1941 – 1945 гг.» фэеплъыр, абы къегъэщIылIа щIыпIэр зэщIакъуащ.
- Зауэ илъэсхэм и гугъуехьхэр зыгъэва, зи гъащIэр цIыхубэ щхьэхуитыныгъэм щIэзыта ди нэхъыжьхэм зэрахьэ лIыгъэр тщIэн икIи тхъумэн хуейщ. Хэку зауэшхуэм пхыкIахэм ди Хэкум и тхыдэм увыпIэ хэха щаубыд. Зи блэкIар зымыщIэжым къэкIуэн иIэкъым, - къыхигъэщащ акцэм хэта Джыназ Ислъам. 
 

 

ДЫГУЛЫБГЪУ Жантинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

ПХЪЭМЫФЫКЪУЭ ЛЪАПЭ ДЕЖ

Ди япэ итахэм къызэранэкIа хъыбархэр гъащIэм имыпхъэхыжу зэщIэзыкъуэжу бзэ къулейкIэ къезытхэкIыжахэм ящыщщ адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным ерыщу яужь ита, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь з

18.05.2024 - 09:03

ЕВРОПЭР НАСЫПЫНШАГЪЭМ КЪЕЗЫГЪЭЛА ЩIАЛИЩ

1986 гъэм Чернобыль къыщыхъуауэ щыта насыпыншагъэм нэхъыбэж хэкIуэдэнут цIыхуищ къудей мыхъуатэмэ.

17.05.2024 - 09:03

ДЭТХЭНЭРИ ДЫХУЭНЫКЪУЭЩ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м къыщызэрагъэпэщ хабзэщ «Экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр.

17.05.2024 - 09:03

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

6-нэ Iыхьэ

17.05.2024 - 09:03

ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ ТЕУХУА КОНЦЕРТХЭР

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ.