ИГИ ТИГЕРГЕ ЮЙРЕТИРИКДИЛЕ, ИШ БЛА ДА ЖАЛЧЫТЫРЫКЪДЫЛА

Къабарты-Малкъарда кийим тикген «Бахсан» фабрика биригиу кесине кадрла  хазырларча, тигерге юйретген ара ачарыкъды. Бюгюнлюкде ол Россейни Къоруулау министерствосуну заказын толтургъан,  жетишимли уруннган биригиуледен бириди. Мында  аскерчилеге, полициячылагъа эм башха службалагъа энчи кийимле, обмундированияла  тигеди.

Юйретиу ара регионда эм уллуладан бири боллукъду. Мында специалистлени хазырларкъдыла, ол санда  сынамларын ёсдюрлюкдюле. 

 "Бахсан" фабрика Къабарты-Малкъарны аскерчилеге кийим тикген эм уллу предприятияларындан бирини "Авангардны" жангы бёлюмюдю. Аны къураргъа 60 миллион сом чакълы инвестиция этилгенди. Предприятияны уллулугъу 4,5 минг квадрат метрге  жетеди. Ол юч цехден къуралады, ала эм жангы оборудование бла жалчытылыннгандыла. Биригиу ачылгъанлы алай кёп болмасада, бусагъатда ишчилерини санын эки кереге кёбейтгенди.  

Фабрикагъа заказны толтурурча къысха заманнга уллу партияла чыгъарыргъа тюшеди. Болсада 250 адам ол борчну тынгылы толтурургъа кюрешедиле. Иш бютюн жетишимли барырча, ауурлукъ да азайырча цехлеге сынамлы специалистле керекдиле. Ол себепден мында артыкъ иги тиге билмегенлени, алай иш кёллюлени къолларындан иги билген коллегалары юйретирге хазырдыла. Аны бла байламлы мында  дайым «ачыкъ эшиклени кюню» бардырылады. Анга производство бла шагъырейлендирирча колледжледен студентле чакъырыладыла. Эсге сала айтсакъ, предприятияда производство конвейер халда барады, хар ким кесини жумушун толтурады.  

Ишчилени кёбюсю энчи кийим тикген цехлени келечилеридиле. Хазыр продукцияны игилиги Техконтроль бла тинтиледи эм тийишли халда жарашдырылып адреслерине ашырылады. Жангы фабрикагъа алкъынчы танг кесек ишчи керекди. Ол себепден мында юйренирге хазыр, иш кёллю специалистлени ашыгъып сакълайдыла.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.

01.03.2024 - 09:03

НАЛЬЧИКДЕН МОСКВАГЪА ДЫГЪЫДА БИР РЕЙС

Быйыл 15 апрельден башлап  «Победа»  авиакомпания «Нальчик- Москва» маршрут бла къошакъ рейс ачады.

01.03.2024 - 09:03

ЭНТТА ДА ЭКИ КЁПЮР КЕНГЕРТИЛЛИКДИ

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла.