ИДЖЫ ЩIЫР КIУЭЦIРОЩЭТ

ЗэгурымыIуэныгъэмрэ зэныкъуэкъумрэ пщызыгъэгъупщэ нэщIэбжьэ къыщыхъуащ Тыркум. Дуней псор щыхьэт техъуащ щIыуэпсыр дэ нэхърэ куэдкIэ зэрынэхъ лъэщым, цIыху цIыкIур зэрымахэм. ЩIыхъейр мыужьыхауэ, къытрегъазэ, мин бжыгъэкIэ абы ихьа гъащIэм къыхигъахъуэу. ЩIэныгъэлIхэр хуэхьэзырщ щIыхъейм кърикIуэнкIэ хъуну псыдзэм, ауэ сыт епщIэнур щIыпIэ-щIыпIэкIэ Тыркум и щIыр зэрыщыпхыщэтым?

Иджыблагъэ Тыркум къыщыунэхуащ къызыхэкIари зищIысри къахуэмыщIэ къэхъугъэщIэ - абрэмывэ хъурей уафэм къехуэхыу, щIыр къриудам хуэдэу, кумбу кIуэцIрощэт. Тыркухэм зэрыхуагъэфащэмкIэ, ар цIыху мин 45-м нэс зыхэкIуэда щIыхъейм зыкIи епхакъым, сыту жыпIэмэ, абы ипэIуэкIи ялъэгъуащ апхуэдэ кумб зыбжанэ.

Конья щIыналъэм иджыблагъэ къыщыунэхуа кумбым метри I00 и бгъуагъщ, метр 15 и куууагъщ. Апхуэдэ дыдэхэр Чили къэралыгъуэми щыIэу жаIэ. Ауэ абы фIамыщI, щIы лъабжьэм щIэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр къыщыщIахыурэ, бгъуэнщIагъыу щIатIыкIа щIыпIэхэр щыпхырыщэту аращ. Апхуэдэу, Lundin Mining компанием иригъэкIуэкI лэжьыгъэхэм иужькIэ, 2022 гъэм Чили къыщыунэхуауэ щытащ метр 200 зи бгъуагъ, метр 36-рэ зи куууагъ кумбыр. Ар щIыкIэ бгъэнщIыжу, щIы щхьэфэр захуэ пщIыжын папщIэ мылъкушхуэ текIуэдэнущ, Lundin Mining IуэхущIапIэм доллар мелуани 10 къыхуагъэлъэгъуакIэщ. Ар гурыIуэгъуэщ, Чилим и Iуэхур щхьэхуэщ. Ауэ Тыркум и кумбхэр дэнэ къикIами, сытым и Iэужьми зэкIэ къахуэщIакъым.

ФЫРЭ Анфисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.03.2024 - 09:03

БАХЪСЭН ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ

Бахъсэн щIыналъэм щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Олимп джэгухэм хыхьэ тхэквондо спорт лIэужьыгъуэмкIэ (ВТФ) зэхьэзэхуэ.

29.02.2024 - 16:24

КЪЭКIУЭНУМ ДЫЗЭРЕПЛЪ НЭ

УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр мы дакъикъэхэм иухащ.

29.02.2024 - 09:08

ЛЕЙ ЕДМЫХМЭ, ЕЗЫМ ЗИГЪЭКЪЭБЗЭЖЫНУЩ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ.

29.02.2024 - 09:08

ЖЬЫ ХЪУАХЭР ЗЭРАХЪУЭКI

Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъару зэрыкIуэ кIапсэу, абыхэм киловатту яIыгъым и куэдагъым емылъытауэ, псори зэхэту километри 153,7-рэ блэкIа илъэсым къриубыдэу зэрихъуэкIащ «Россети Северный Кавказ»

28.02.2024 - 12:25

ШЭДЖЭМ ГЪУЭГУХЭР ДЯПЭКIЭ ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖЫНУЩ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2024 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыпIэ-щIыпIэкIэ гъуэгухэр щызэрагъэпэщыжыным щыпащэ.