КЪАНЛАРЫН САУСУЗЛАГЪА БЕРГЕНДИЛЕ

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары «Жюрекден жюрекге» донор акциягъа къатышып, республикада саулукъ сакълау учрежденияланы кереклерине  къанларын бергендиле. Аны аллында уа ала Къан къуюу станцияда тийишли медицина тинтиуледен ётгендиле.

- Быллай жумушла болушлукъ керек болгъанлагъа  саулукъларын, жашауларын сакъларгъа  себеплик этедиле. Росгвардиячыла жандауурлукъ ишлеге дайым да къатышадыла,-дегенди акцияны келечиси, полицияны майору Марина Лукожева.

Къан къуюу станцияны башчысы Ёзденланы Дина ведомствону келечилери саусузлагъа болушлукъ керек болгъаныны юсюнден тилеклени терк тамамлагъанларын, дайым да болушханларын белгилеп, аскерчилеге ыразылыгъын айтханды.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.