ШУ ЛЪАГЪУЭРИ ГЪУЩI ГЪУЭГУРИ

УФ-м и Къэрал Думэм иджыблагъэ урысыбзэм теухуауэ хабзэщIэ къищтащ. ДяпэкIэ хамэбзэм къыхэкIа терминхэу урысыбзэм мыхьэнэгъу щызиIэхэр къагъэщхьэпэу ядэжынукъым.

КIэщIу жыпIэмэ, хамэбзэм къыхэкIауэ урысыбзэм къищта псалъэхэр ягъэмэщIэну аращ. Мы хабзэм и япэ къеджэгъуэр 2022 гъэм и дыгъэгъазэм екIуэкIащ. Абы епха дэфтэрым Iуэхум и щхьэусыгъуэри къыщаIэтащ: «Урысыбзэр зэрыкъэралыбзэр хабзэкIэ пхыгъэкIын мурадкIэ». Ещанэ къеджэгъуэр зэфIэкIыу хабзэр къащта иужь, къэралыгъуэм и дэтхэнэ Iуэху зехьэпIэми къыщагъэсэбэпыпхъэ фIэщыгъэхэр псалъалъэхэм иратхэнурэ зэбграгъэкIынущ.

Гу лъытапхъэщ «соцсеть» жыхуаIэ хъыбар зэIэпыхыпIэхэм тхыбзэм къемызэгъ псалъэ куэд, «емыкIу» жыхуаIэм хиубыдэу, зэрыщызекIуэр. А Iуэхуми унафэ ткIий тращIыхьыну унафэ ищIащ Президентым.

Адыгэбзэми куэдкIэ хуэщхьэпэнут егъэджэныгъэм, щIэныгъэм, псом хуэмыдэу - политикэм къыщыдгъэщхьэпэ терминхэм дыхэплъэжыну. Псалъэм и хьэтыркIэ, «IуэхущIапIэ», «щIыналъэ», «зэхуэс», «зэIущIэ» псалъэхэм къедгъэубыд мыхьэнэхэр нэхъ нэгъэсауэ тхузэтехынут, дызытепсэлъыхьыр IупщI хъун хуэдэу. Дэ IэмалыфI диIэщ мыхьэнэ щхьэхуэхэр ди къуэш республикэхэм, Адыгеймрэ КъШР-мрэ къызэрыщагъэсэбэпым етлъытыну. Ди жагъуэ зэрыхъущи, бзэм и Iуэхур журналист жэрдэмкIэ зэфIэкIыркъым. ЩIэныгъэлIхэм дызэхахын папщIэ, политикхэм зыкъытщIагъэкъуапхъэщ.

ЧЭРИМ Марианнэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

ПХЪЭМЫФЫКЪУЭ ЛЪАПЭ ДЕЖ

Ди япэ итахэм къызэранэкIа хъыбархэр гъащIэм имыпхъэхыжу зэщIэзыкъуэжу бзэ къулейкIэ къезытхэкIыжахэм ящыщщ адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным ерыщу яужь ита, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь з

18.05.2024 - 09:03

ЕВРОПЭР НАСЫПЫНШАГЪЭМ КЪЕЗЫГЪЭЛА ЩIАЛИЩ

1986 гъэм Чернобыль къыщыхъуауэ щыта насыпыншагъэм нэхъыбэж хэкIуэдэнут цIыхуищ къудей мыхъуатэмэ.

17.05.2024 - 09:03

ДЭТХЭНЭРИ ДЫХУЭНЫКЪУЭЩ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м къыщызэрагъэпэщ хабзэщ «Экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр.

17.05.2024 - 09:03

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

6-нэ Iыхьэ

17.05.2024 - 09:03

ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ ТЕУХУА КОНЦЕРТХЭР

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ.