ИЛМУ, БИЛИМ ЭМДА САТЫУ-АЛЫУ

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Илму, билим эмда бизнес хар не да тюрлене баргъан кезиуде» деген кёрмюч ётгенди. Аны, илмуну ыйыгъына жоралап, вузну «Экономика эм управление» факультети къурагъанды. Ары келгенлени араларында гитче эмда орта бизнесни, «Нальчикни консерва заводу» ООО-ну, «Маяк» санаторийни, монополиялагъа къажау федерал службаны республикада Управлениясыны (УФАС) келечилери эм башхала бар эдиле.

Къонакълагъа алгъышлау сёзлерин КъМКъАУ-ну илму-излем иш жаны бла проректору Рустам Абдулхаликов, УФАС-ны башчысы Анна Кумахова, «Экономика» кафедраны башчысы Сафарби Пшихачев, КъМР-ни Парламентини депутатыны болушлукъчусу Наталия Чепракова, вузну илму китапханасыны таматасы Ирина Шогенова айтхандыла.

Кёрмюч-презентацияда эки эксперт тийре ишлегенди: право жаны бла болушлукъ бериу эмда финанс-экономика анализ этиу.

Ары келгенлеге специалистле энчи предпринимательство, урунуу, экономика бузукълукъла эм башха жанлары бла консультацияла бергендиле. Ишлерин энди башлагъан предпринимательле организацияны халын, финанс монглугъун тинтиу амалла бла шагъырейленнгендиле, банкротха не зат келтирирге боллугъун да билгендиле.

Профориентация жумушну чеклеринде илму-излем эмда конструктор ишлени презентациясы бардырылгъанды. «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияны, 4 эм 14 номерли гимназияланы,  дагъыда тогъузунчу номерли орта школну келечилери жарашдыргъан затлагъа ма бу номинациялада багъа берилгенди: «Илмуда биринчи атламла», «Илму эмда инновацияла», «Жангычылыкъла», «Илмуда шёндюгю технологияла», «Эм иги презентация». Презентациягъа къатышханлагъа эмда хорлагъанлагъа ыразылыкъ къагъытла бла дипломла бергендиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.