Айтхылыкъ спортчуларыбыздан – сынау жараула

Кёп болмай Огъары Жемталаны спорт арасында айтхылыкъ дзюдочу, Россейни жыйымдыкъ командасыны келечиси Занкишиланы Казбек спортну бу тюрлюсю бла кюрешген жаш тёлюге мастер-класс бардыргъанды. Дзюдодан мында 60-ха жууукъ сабий жарау этедиле. Быллай элге уа ол бек игиди.
Барыбыз да билгенден, Казбек эм башха дзюдочула аны атасы Къубадийде жарау этип тургъандыла. Бийик категориялы тренерни къолундан, жашындан сора да, кёп фахмулу спортчула чыкъгъандыла. Ма бюгюнлюкде уа ала элли сабийлеге, аланы кеслеринден да бийик жетишимле болдурурларын сюйюп, тренерлик этедиле. Жангоразланы Хаким, Занкишиланы Азамат бла Марат, Глашланы Юсюп, Ксаналаны Аслан, Горойланы Мухарбек - барысы да Занкиши улу юйретгенледиле. 
Ала, сабийлени спортха табындыргъандан сора, адамлыкъ ышанларын тас этмезге, не къыйын кезиуде да кеслерин чынтты таулулача жюрютюрге юйретедиле.
Мастер-классны бардырыугъа Казбек бла бирге айтхылыкъ спортчуларыбыз Гуппойланы Алина бла Занкишиланы Азамат да къатышхандыла. Ары келген хар сабий да ол кюн хунерин кёргюзтюрге кюреше эди. Эки сагъатдан артыкъ баргъан тюбешиуден жашчыкъла бла къызчыкъла уллу зауукълукъ тапхандыла.
Жемталачылагъа спортчула бла къонакъгъа келгенледен бири Черек районну 1-чи номерли спорт школуну таматасы Уяналаны Азрет болгъанды.
– Бюгюн бек къууаннганма быллай бир сабий спортну бу аламат тюрлюсю бла кюрешгенлерин кёргенимде. Тренерле Ксаналаны Аслан бла Жангоразланы Хаким ёсюп келген тёлю бла былай тынгылы кюрешгенлери ёхтемлендиреди. Алина бла Казбекча тынгылы дзюдочула болурларына ийнанабыз. Терк-терк келип, быллай тюбешиуле бардыра турургъа деп да келишгенбиз, – дегенди Уяна улу.
Занкишиланы Казбек а спортха 12 жылында келгенин айтханды.
– Хар профессионал спортчунуча, мени да муратым Олимпиада оюнлагъа къатышыргъады. Дунияны бла Европаны чемпиону деген атлагъа жетишгенме. Олимпиаданы чемпиону муратыма да тынч-тынч барама. Бюгюнлюкде къыралыбызны жыйымдыкъ командасында жарау этгенлей турама.
Бу къадар сабийни бюгюнлюкде саулукълу жашауну сайлагъанлары уа неден да бек къууандыргъанды. Хау, белгили спортчула барысы да болмазла, алай жашауда кючлюле бла саулукълула болургъа уа ол алагъа болушуруна ийнанама, – деп белгилегенди ол.
Тюбешиуню ахырында уа сабийле къонакъла бла суратха тюшгендиле.
 
 Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

«МЕНИ АЛЛАЙ АДАМЛА ОКЪУТХАНДЫЛА, АЛАНЫ ДЕРСЛЕРИНДЕН СОРА УСТАЗ БОЛМАЙ КЪАЛЫРГЪА КЪЫЙЫН ЭДИ»

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды.

12.04.2024 - 09:03

ЖАШ АДАМЛАГЪА – НЕ ЖАНЫ БЛА ДА ОНГЛА

Жаш тёлю политиканы бардырыугъа къырал, регион даражада да уллу магъана бериледи.

11.04.2024 - 10:01

Итиниулюклерин кёргюзтгендиле

Футболдан 2015 жылда туугъан спортчуланы араларында Минеральные Воды шахарда эришиу болгъанды. Анга СКФО-ну регионларындан тогъуз команда къатышханды.

11.04.2024 - 10:01

Гиртчиликлери ючюн – сый-махтау, саугъала да

Профессионал усталыкъланы  битеуроссей  чемпионатыны регион кесеги  бошалгъанды. Анга жораланып Нальчикде Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны къаласында   къууанчлы  жыйылыу болгъанды.

11.04.2024 - 09:27

СОТТАЛАНЫ КЪУРМАН ИНСАНЛАНЫ СОРУУЛАРЫН САКЪЛАЙДЫ

Бюгюн 13 сагъатда Эльбрус районну администрациясыны  башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман КъМР-ни Регионнга оноу этген арасында «Магъаналы соруула» деген тема бла байламлы министерство