РОЗЭХЭР

- Дунейм тетщ розэ лIэужьыгъуи 100. 

- Розэ нэхъ ин дыдэр къыщагъэкIауэ щытащ Калифорнием. Тхьэмбылыфэт, и диаметрыр сантиметр 83-рэ хъурт. 
- Розэ нэхъ лъагэ дыдэр метри 7-м нэс докIей.
- Розэ чыцэ нэхъ ин дыдэр Аризонэ штатым щогъагъэ, абы метр зэбгъузэнатIэ 2700 хъу гъэмахуэ уэршэрыпIэм зэрыщыту зыкърешыхьэкI.
- Дунейм нэхъыжь дыдэу тет розэр, ди зэманми гъагъэр, Германием, Хильдесхайм члисэм и блынхэм деж, къыщокI. А розэр зэрыщыIэр дэфтэрхэм итщ 815 гъэ лъандэрэ. 
- Розэхэр ижь-ижьыж лъандэрэ щыIэщ. Илъэс мелуан 35-рэ зи ныбжь, мывэ хъужа рози къагъуэтыжащ.
- Розэ нэхъ лъапIэ дыдэм «Джульеттэ» фIащащ. Ар розэгъэкI Остин Дэвид 2006 гъэм къигъэкIыфа лIэужьыгъуэщ. Ар къигъэкIыным илъэс 15 ихьащ, доллар мелуанитхуи текIуэдащ. «Джульетэт» розэр Остин Дэвид 2006 гъэм аукционым доллар мелуан 15,8-кIэ щищащ.
- Италием щыIэщ «Cavriglia» розэ гъэкIыпIэ нэхъ ин дыдэр. Абы лIэужьыгъуэ 7500-рэ ущрихьэлIэнущ. 
- Розэ нэхъ цIыкIу дыдэр – прунж хьэдзэ хуэдиз хъур, Индием щагъэкI. Абы «Си»-кIэ йоджэ, «нытIэ» жиIэу къокI.
- Розэм дагъэ къыщIаху. Ар дыщэм, дыщэ хужьым нэхърэ нэхъ лъапIэщ. Розэм дагъэ киллограмм къыщIэпхун папщIэ абы и тхьэмпэ тонни 3 ухуейщ. Розэм и дагъэр дыхухэм хакIэуи къагъэсэбэп. 
- Шекспир и тхыгъэхэм 50-рэ къыщигъэсэбэпащ «розэ» псалъэр. Уеблэмэ абы и цIэр зы розэ лIэужьыгъуэм зэрехьэ – «Уильям Шекспир».
- Урысейм розэр япэу щагъэкIащ 16-нэ лIэщIыгъуэм. Хадэхэр абыкIэ ягъэдахэу щIадзащ Пётр I-м и пащтыхьыгъуэм. Екатеринэ 11-м и тетыгъуэм розэр пащтыхь хадэхэм я гуащэ хъуащ. 
- Японием щагъэкI «Хамелион» розэ лIэужьыгъуэ гъэщIэгъуэн. Пщэдджыжьым абы и тхьэмпэхэр плъыжьыбзэщ, пщыхьэщхьэ хъуамэ – хужьщ. 
- 2004 гъэм япэу розэ щIыху ягъэкIауэ щытащ.
- Розэр гухэлъым дамыгъэу къалъытэ.
 

ГЪУЭТ Синэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

ПХЪЭМЫФЫКЪУЭ ЛЪАПЭ ДЕЖ

Ди япэ итахэм къызэранэкIа хъыбархэр гъащIэм имыпхъэхыжу зэщIэзыкъуэжу бзэ къулейкIэ къезытхэкIыжахэм ящыщщ адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным ерыщу яужь ита, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь з

18.05.2024 - 09:03

ЕВРОПЭР НАСЫПЫНШАГЪЭМ КЪЕЗЫГЪЭЛА ЩIАЛИЩ

1986 гъэм Чернобыль къыщыхъуауэ щыта насыпыншагъэм нэхъыбэж хэкIуэдэнут цIыхуищ къудей мыхъуатэмэ.

17.05.2024 - 09:03

ДЭТХЭНЭРИ ДЫХУЭНЫКЪУЭЩ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м къыщызэрагъэпэщ хабзэщ «Экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр.

17.05.2024 - 09:03

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

6-нэ Iыхьэ

17.05.2024 - 09:03

ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ ТЕУХУА КОНЦЕРТХЭР

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ.