ДАМИРНИ МУРАТЫ ТОЛГЪАНДЫ

«Муратланы толтургъан назычыкъ» республикалы акцияны чеклеринде Сюд приставла Занкишиланы Дамирге спорт инвентарь алыргъа сертификат бергендиле.

Къабарты-Малкъарны Сюд приставлары жыл сайын республиканы бу жандауурлукъ акциясына къатышадыла. Быйыл КъМР-ни Правительствосуну юйюнде назыдан 9 открытканы алгъандыла. Алада сакъатлыкълары болгъан, къыйын жашау болумлагъа тюшген юйюрледен сабийлени муратлары жазылып эдиле.

Биринчи ала, белгилегенибизча, Занкишиланы Дамирни муратын толтургъандыла. 1-чи номерли школа-интернатны окъуучусу 10-жыллыкъ жашчыкъ эрттеден бери бокс бла кюреширге сюйюп тургъанын билдиргенди. Алай керекли затлары болмай, спорт бла кюрешалмай тургъанды. Приставла жашчыкъгъа форма алырча сертификатны саугъалагъандыла, деп билдиредиле Сюд приставланы КъМР-де управлениясыны пресс-службасындан.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.