ДАМИРНИ МУРАТЫ ТОЛГЪАНДЫ

«Муратланы толтургъан назычыкъ» республикалы акцияны чеклеринде Сюд приставла Занкишиланы Дамирге спорт инвентарь алыргъа сертификат бергендиле.

Къабарты-Малкъарны Сюд приставлары жыл сайын республиканы бу жандауурлукъ акциясына къатышадыла. Быйыл КъМР-ни Правительствосуну юйюнде назыдан 9 открытканы алгъандыла. Алада сакъатлыкълары болгъан, къыйын жашау болумлагъа тюшген юйюрледен сабийлени муратлары жазылып эдиле.

Биринчи ала, белгилегенибизча, Занкишиланы Дамирни муратын толтургъандыла. 1-чи номерли школа-интернатны окъуучусу 10-жыллыкъ жашчыкъ эрттеден бери бокс бла кюреширге сюйюп тургъанын билдиргенди. Алай керекли затлары болмай, спорт бла кюрешалмай тургъанды. Приставла жашчыкъгъа форма алырча сертификатны саугъалагъандыла, деп билдиредиле Сюд приставланы КъМР-де управлениясыны пресс-службасындан.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

«МЕНИ АЛЛАЙ АДАМЛА ОКЪУТХАНДЫЛА, АЛАНЫ ДЕРСЛЕРИНДЕН СОРА УСТАЗ БОЛМАЙ КЪАЛЫРГЪА КЪЫЙЫН ЭДИ»

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды.

12.04.2024 - 09:03

ЖАШ АДАМЛАГЪА – НЕ ЖАНЫ БЛА ДА ОНГЛА

Жаш тёлю политиканы бардырыугъа къырал, регион даражада да уллу магъана бериледи.

11.04.2024 - 10:01

Итиниулюклерин кёргюзтгендиле

Футболдан 2015 жылда туугъан спортчуланы араларында Минеральные Воды шахарда эришиу болгъанды. Анга СКФО-ну регионларындан тогъуз команда къатышханды.

11.04.2024 - 10:01

Гиртчиликлери ючюн – сый-махтау, саугъала да

Профессионал усталыкъланы  битеуроссей  чемпионатыны регион кесеги  бошалгъанды. Анга жораланып Нальчикде Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны къаласында   къууанчлы  жыйылыу болгъанды.

11.04.2024 - 09:27

СОТТАЛАНЫ КЪУРМАН ИНСАНЛАНЫ СОРУУЛАРЫН САКЪЛАЙДЫ

Бюгюн 13 сагъатда Эльбрус районну администрациясыны  башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман КъМР-ни Регионнга оноу этген арасында «Магъаналы соруула» деген тема бла байламлы министерство