ЖОЛДА ЖЮРЮУНЮ ЖОРУКЪЛАРЫН КЪАЙТАРГЪАНДЫЛА

Къабарты-Малкъарда «Долина нарзанов» экопаркны кезиулю къыш сезонну ачыу бла байламлы къууанчха къатышханла  жолда жюрюуню жорукъларын билиулерин кёргюзтгендиле. Тюбинг трассаны ачылыууна келген туристле эришиу халда къуралгъан оюнда билимлерин сюйюп ачыкълагъандыла.

  Зольск районда орналгъан солуу комплекс Лахрон ёзендеди.  Ары сабийле, уллула да сюйюп келедиле. Экопаркны тийресинде къырал автоинспекцияны къуллукъчулары, акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла инспекторла, МВД-ны Зольск районда бёлюмюню  эм администрацияларыны келечилери  къонакълагъа информация-пропаганда акция бардыргъандыла.  

Полициячыла туристлеге, ата-аналагъа эм сабийлеге да жолда жюрюуню жорукъларын ангылатхандыла. Ала жолда къарангы кезиуде барыргъа тюшгенде энчи эсни неге бёлюрге кереклисин да ангылатхандыла. Сёз ючюн, уллуланы, гитчелени да кийимлеринде машина жарыкъ ургъанда эсленнген белгиле болургъа кереклерин чертгендиле. Ол кюнню халы осал болгъан кезиуде да бек болушады.

Полициячыла машинада жюрюгенлеге  да эс бурмай къоймагъандыла. Ала адамла аслам жашагъан жерде къызыу бармай, машинаны тыйып тынч ётерге чакъыргъандыла.

Жолда сакъ болугъуз, кесигиз да къоркъуусузлукъну бел бауун тагъып, сабийлени элтген заманда да аланы креслолада жюрютюгюз, деп эсгертгендиле полициячыла. 

Акцияны ахырында полицияны къуллукъчулары ата-аналагъа сабийлени кеслерини юлгюлеринде юйретирлерин тилегендиле.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.