МАЛЧЫЛЫКЪДА ЁСЮМ ЭСЛЕНЕДИ

Шимал-Кавказ статистика управленияны эсеплерине кёре, быйыл  Къабарты-Малкъарны  мюлклерини барында да малланы бла юй къанатлыланы этинден  91,7 минг тонна сатылгъанды. Сютню юсюнден айтханда,  494,6 минг тонна сауулгъанды эм  жумуртхаладан да 192,5 миллиону алыннганды.

Бюгюнлюкде республикада малчылыкъ бла байламлы продукцияны танг кесеги энчи иеликлеге жетеди. Сёз ючюн, этден - 41, сютден - 69 эм жумуртхаладан да 83,3 процентини бу категория жалчытады.

  Элчи фермер мюлкле бла  энчи предпринимательле да   малла бла юй къанатлыланы этинден  союлмагъан ауурлукъда   27,9 процент продукция чыгъаргъандыла. Ол санда сютден - 15,9 эм жумуртхаладан да 0,7 процент алагъа  жетеди.

Саулай алып айтханда, быйыл эл мюлк  организациялада  малланы бла юй къанатлыланы этинден (союмагъан ауурлукда) - 28,3, сютден -75,3 эм жумуртхаладан да 30,8 процент къошумчулукъ этилгенди.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.