СПОРТЫР НАРКОТИКЫМ И БИЙЩ

«Спортыр наркотикым и бийщ» къыхуеджэныгъэм щIэту Налшык щекIуэкIащ сумомкIэ ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ зэIуха. А зэпеуэм хэтащ щIыналъэхэм къикIа щIалэрэ хъыджэбзу спортсмен 70-м нэблагъэ.

Я хьэлъагъ елъытауэ, зэхьэзэхуэм щытекIуахэщ Мусуков Карим, Тау Ибрэхьим, Алекперовэ Шарлоттэ, Вэрокъуэ Къантемыр, Алекперовэ Габриэллэ, Джанукуевэ Эллинэ, Петрунин Аскер, Вындыгъу Сабринэ, Ало Андемыр сымэ.

ТекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ иратащ кубокхэмрэ медалхэмрэ,

НАФIЭДЗ Мухьэмэд.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.05.2024 - 09:03

ДЭТХЭНЭРИ ДЫХУЭНЫКЪУЭЩ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м къыщызэрагъэпэщ хабзэщ «Экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр.

17.05.2024 - 09:03

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

6-нэ Iыхьэ

17.05.2024 - 09:03

ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ ТЕУХУА КОНЦЕРТХЭР

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ. 

16.05.2024 - 13:05

БОРСЭ АЛАН ЯТОКIУЭ

«Танкоградым и Кубокыр» фIэщыгъэр зэрихьэу Челябинск къалэм и «ЩIалэгъуэ» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ боксымкIэ «А» класс зиIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ.

16.05.2024 - 08:38

ЕВРОПЭМ И ДЫЖЬЫН МЕДАЛЫР

Алыджым и Луртаки къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ Европэм грэпплинг бэнэкIэ лIэужьыгъуэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.