НЫБЖЬЫЩIЭ ЗЭЧИИФIЭХЭР ЯГЪЭГУШХУЭ

КъБР-м щыIэ МВД-м щагъэлъэпIащ «Си адэ-анэр полицэм щолажьэ» зыфIаща, сабий сурэтхэм я Урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм къыщыхэжаныкIахэр. Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру республикэм щыIэ, полицэм и генерал-лейтенант Павлов Василийрэ КъБР-м щыIэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Мэкъушэ Русланрэ ныбжьыщIэхэм иратащ фIыщIэ тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ. 
Министрыр текIуэныгъэр зыIэрызыгъэхьахэм фIыщIэ яхуищIащ зэпеуэм жыджэру зэрыхэтым папщIэ, узыншэну, дяпэкIи ехъулIэныгъэхэр яIэну ехъуэхъуащ. Къыхигъэщащ мы гъэм иджы япэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу ныбжьыщIищ Урысейпсо зэпеуэу Москва щекIуэкIам зэрыщытекIуар. «Полицейский дядя Стёпэ» зэпеуэу мы гъэм и накъыгъэм екIуэкIам и саугъэт къихьащ Бозий Малик. Абрэдж Миленэ и IэдакъэщIэкIыр нэхъыфIу къыщалъытащ илъэс I2-I4 ныбжьым итхэм я зэхьэзэхуэм, Глок Виктор и лэжьыгъэм ещанэ увыпIэр къыщихьащ илъэси 6-8 хъухэр зыхэта зэпеуэм. 
- Сабийхэм я IэдакъэщIэкI сурэтхэм дыкъощ дэ - полицейхэр - ди къулыкъур зэретхьэкIри, унагъуэми, нэгъуэщI щIыпIэхэми дызэрыщытри. Фыпсэу, ныбжьыщIэхэ! Лэжьыгъэхэм деплъа иужь вбгъэдэлъ зэчийр гъэщIэгъуэн тщыхъуащ! - къыхигъэщащ министрым. 
Павлов Василий щхьэхуэу фIыщIэ яхуищIащ адэ-анэхэм. 
- Фэ зэманрэ къарурэ къывогъуэт цIыхум дежкIэ нэхъыщхьэ лъапIэныгъэхэр сабийхэм яхэфлъхьэну, лэжьыгъэмрэ творчествэмрэ, гъащIэр тэмэму къагурыIуэным хывошэ, - жиIащ Павлов Василий. 
Адэ-анэхэми министерствэм и унафэщIхэм фIыщIэ хуащIащ сабийхэм я творческэ зэфIэкIыр къызыкъуахынымкIэ Iэмал зэрыратым папщIэ. 
 

 

БАХЪСЭН Азэмэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.