ЩIЫНАЛЪЭ НЭХЪЫФIХЭР ЯГЪЭПАЖЭ

Иджыблагъэ КъБР-м и Iэтащ­хьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэ­кIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ 2021 гъэм къалэ округхэм­рэ муниципальнэ щIыналъэ­хэмрэ я администрацэхэм я лэжьыгъэм и фIагъыр къызэ­рапщытэжам кърикIуахэм. Зэ­IущIэм къыщаIэтащ муници­палитетхэм я зэфIэкIым хэ­гъэхъуэным, ахэр къэрал влас­тым и гъэзэщIакIуэ органхэм зэ­радэлажьэм зегъэужьыным пыщIа Iуэхухэр.

КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщ­хьэхукIащ Урысейм и Президентым къыдигъэкIауэ щыта указым ипкъ иткIэ муни­ципалитетхэм я администрацэ­хэм я лэжьыгъэм  и фIагъыр гъэ къэс къызэрапщытэр. «Урысей Федерацэм и Президентым иубзыхуа лъэпкъ проектхэр гъэзэ­щIэным и лъэ­ныкъуэкIэ щIыпIэ унафэр зе­зы­гъакIуэ органхэм ­къалэн инхэр я пщэ къыдохуэ. Муници­па­ли­тетхэрщ къызэрыгуэкI цIыхухэм нэхъ япэгъунэгъу дыдэр икIи ахэрщ цIыхубэм я гуры­щIэхэм ­нэхъ щыгъуазэр. Муниципали­тетхэм ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм и унэтIыныгъэ хэхахэр зэ­рызэпкъ­рахым Iэмал къыдет а IэнатIэм и зэфIэкIхэр здынэсри ар зыху­нэ­мысауэ къанэхэри нэ­ры­лъагъу тщыхъунымкIэ. Къэ­бэрдей-Балъкъэрым гурыIуэ­гъуэу щаубзыхуащ муниципалитетхэм я лэжьыгъэр къызэрапщытэр икIи пашэхэм грантхэр зэрырат хабзэхэр. Ди жагъуэ зэрыхъущи, ахъшэр къызэрыдэ­мэщIэкIым къыхэкIыу зэман кIыхь­кIэ муниципалитетхэм грантхэр яхухэдмыхыу екIуэкIащ. А Iуэхум дэ 2019 гъэм къытедгъэзэжащ. Иджы, илъэсищым зэфIагъэкIахэм япкъ иткIэ ягъэбелджылащ нэхъыфI дыдэу лэжьа муниципа­литетхэр. Зи гугъу тщIы Iэмалыр хэкIы­пIэшхуэщ щIыналъэ­хэм зе­гъэу­жьынымкIэ. Грантхэм япкъ иткIэ хухах ахъшэр му­ни­ципали­тетхэм езыхэр зы­хуей-зы­хуэфI­хэм трагъэкIуэдэнущ», - жиIащ КIуэкIуэ Казбек икIи муниципалитетхэр грантхэм япкъ иткIэ тегъэгуш­хуэ­нымкIэ лэжьыгъэ­хэм зэрыпащэнур къигъэлъэ­гъуащ.
Республикэм и унафэщIым зэ­рыжиIамкIэ, а Iуэхум трагъэ­кIуэ­дэн папщIэ щIыналъэ бюдже­-тым щыщу сом мелуан 15 хуха­хащ. КIуэкIуэ Казбек зэIущIэм хэтахэр щыгъуазэ ищIащ муни­ципали­тетхэм ирагъэкIуэкI лэ­жьыгъэм и фIагъыр къыщапщытэжкIэ бжыгъэхэр зи лъабжьэ технологиехэр къызэрагъэ­сэбэпым, ап­хуэ­дэу цIыхухэм ад­министрацэхэр зэрапыщIар къалъытэн хуейуэ къызэрилъы­тэр жиIащ.
КъБР-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм администрацэхэм ирагъэкIуэкIа лэ­жьыгъэм и фIагъыр къыщип­щы­тэжым, нэхъ япэкIи зэращIауэ, гъащIэм и IэнатIэ зэмылIэужьы­гъуэхэм ехьэлIа Iуэхугъуэу 41-рэ къилъытащ. Абы папщIэ, яIэ зэ­фIэкIхэр зыхуэдизым тещIы­хьауэ, муниципалитетхэр гупи­-щу ягуэшащ. Япэ гупым Нал­-шык, Прохладнэ, Бахъсэн къалэ округхэр, етIуанэм - Дзэлыкъуэ, Шэджэм, Шэрэдж, Iуащхьэмахуэ муниципальнэ районхэр, еща­нэм - Аруан, Прохладнэ, ­Бахъсэн, Лэскэн, Май, Тэрч му­ниципальнэ районхэр хагъэ­-хьащ.
Япэ гупым япэ увыпIэр Налшык къалэ округым, ЕтIуанэр - ­Бахъсэн къалэ округым щаубыдащ. ЕтIуанэ гупым япэ увыпIэр Шэджэм муниципальнэ рай­о­ным, етIуанэр - Шэрэдж муни­ципальнэ районым щаубыдащ. Ещанэ гупым щыщу япэ увыпIэр Аруан муниципальнэ райо­ным, етIуанэр - Бахъсэн муниципальнэ районым хуагъэфэщащ.
Пэрыт увыпIэхэр къэзыхьа ­муниципальнэ районхэмрэ къалэ округхэмрэ я администрацэ­хэм я Iэтащхьэхэм КIуэкIуэ Казбек дипломхэр яритащ.
Апхуэдэу зэIущIэм я цIэ къыщраIуащ щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ субъект псоми я экономикэ зыужьыныгъэм и ­лъаб­жьэу щыт IэнатIэхэм - мэкъу­мэш хозяйствэмрэ гъуэгу ухуэ­ныгъэмкIэ программэхэр гъэзэ­щIэным нэхъ жыджэру хэта ­муниципалитетхэм. 2022 гъэри хэ­ту, иужьрей илъэсищым къриубыдэу мэкъумэш IэнатIэм федеральнэ, республикэ бюджетхэм я ахъшэу сом меларди 7-м щIигъу хухахащ. 2021 - 2022 гъэ­хэм щIыпIэ мыхьэнэ зиIэ гъуэгу­хэм зрагъэужьын папщIэ къы­хуаутIыпща субсидиехэр сом ­меларди 2-м щIегъу. Мэкъумэш хозяйствэм зегъэужьынымкIэ ­нэхъ зэфIэкIышхуэ къагъэлъэ­гъуащ Шэджэм, Бахъсэн, Дзэ­лыкъуэ муниципальнэ районхэм. Гъуэгухэр ухуэнымкIэ нэхъ пашэхэм ящыщщ Налшык къалэ округыр, Май, Тэрч, Iуащхьэмахуэ районхэр.
Республикэм и Iэтащхьэм хэ­хауэ жиIащ иджыпсту дзэ Iуэху щхьэхуэм хэт зауэлIхэм я уна­гъуэхэм ядэIэпыкъуныр щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ гъэзэщIа­кIуэ органхэм я унафэщIхэм я ­къалэн нэхъыщхьэу зэрыщытыр. «ЩIыналъэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэм лэжьыгъэшхуэ ирагъэкIуэкIащ мобилизацэм ипкъ иткIэ дзэм яшахэм я унагъуэхэм защIэгъэкъуэным и лъэныкъуэ­кIэ. Шэч къытесхьэркъым абы­хэм а Iуэхум дяпэкIи тэмэму зэ­рыпащэнум. Аращ иджыпсту нэхъыщхьэ дыдэр», - жиIащ КIуэ­кIуэ Казбек.
ЩIыналъэм и Iэтащхьэм ­къыхигъэщхьэхукIащ муници­пальнэ администрацэхэм я лэ­жьыгъэм  и фIагъыр къэп­щы­тэныр унафэ щIыкIэм и Iэмал лъэщу зэрыщы­тыр. Ди уна­фэщIхэм тэмэму ­къагурыIуэу щытын хуейщ абы­хэм я лэ­жьэкIэр къызэрапщытэ щIы­кIэр. 2023 гъэм дэ къытпэ­щытщ щIыналъэм унафэхэр зэ­ры­ща­гъэзащIэр нэрылъагъуу едгъэ­фIэкIуэну икIи а къалэным ды­зэрыпэлъэщым елъытауэ щы­тынущ ди цIыхухэм я псэукIэм адэкIи зэрызиужьынур. Дэ нэхъ­ри нэхъ дегугъуу Iуэхум ды­пэрытын хуейщ санкцэхэм я лъэныкъуэкIэ къухьэпIэ къэралхэм ткIийуэ къыщыттракъузэ иджырей зэманым», - къыхи­гъэщ­хьэхукIащ зэIущIэр щызэ­хуищIыжым КIуэкIуэ Казбек.
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и ­Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, абы и япэ къуэдзэхэу Говоров Сергей, Къуныжь Му­Iэед, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий Марат, министрхэр, КъБР-м и Парламентым Законодатель­ст­вэмрэ щIыпIэ унафэр зегъэ­кIуэным пыщIа IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Мэлбахъуэ ­Борис, «КъБР-м и Муниципаль­-нэ щIыналъэхэм я совет» Ас­социацэм и правленэм и тхьэмадэ Пэнагуэ Максим, КъБР-м и Iэтащхьэм и чэнджэщэгъу Уянаевэ Аминат, муниципальнэ щIыналъэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.05.2024 - 09:03

ДЭТХЭНЭРИ ДЫХУЭНЫКЪУЭЩ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м къыщызэрагъэпэщ хабзэщ «Экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр.

17.05.2024 - 09:03

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

6-нэ Iыхьэ

17.05.2024 - 09:03

ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ ТЕУХУА КОНЦЕРТХЭР

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ. 

16.05.2024 - 13:05

БОРСЭ АЛАН ЯТОКIУЭ

«Танкоградым и Кубокыр» фIэщыгъэр зэрихьэу Челябинск къалэм и «ЩIалэгъуэ» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ боксымкIэ «А» класс зиIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ.

16.05.2024 - 08:38

ЕВРОПЭМ И ДЫЖЬЫН МЕДАЛЫР

Алыджым и Луртаки къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ Европэм грэпплинг бэнэкIэ лIэужьыгъуэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.