Тирлик жыядыла, урлукъ да себедиле

КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев бу министерствону Жамауат советини кенгешине къатышханды. Жыйылыуда агропромышленность сферада болумну эмда аны быйыл ал сегиз айда ишини эсеплерини юсюнден сёлешиннгенди.
«Шёндю мюлкледе картоф, кёгет, жемиш жыйыу барады. Аграрийле мирзеулюк нартюхню, чёплеуню да орадыла. Аны бла бирге кюзлюклени урлукъларын себедиле. Ол а: будай, рапс, арпа, мал ашха жараулу битимле. Тергеулеге кёре ала бары да 60 минг гектарны аллыкъдыла быйыл. Шёндюге дери онюч минг гектарда иш тамам этилгенди. Алай бла битеу белгиленнген ишлени заманында бошаргъа умут барды», – дегенди Хасан Сижажев.
Ал сегиз айны ичинде кёрюмдюлени юсюнден айтханда, министр эл мюлк производство 3,7 процентге кёбейгенин белгилегенди. Ол кеси да былтыргъы кёрюмдю бла тенглешдиргенде. Ахча бла тергегенде, продукциядан 29,6 миллиард сом багъасына чыгъарылгъанды.
Малчылыкъда да айнытыу эсленеди дерчады. Сагъынылгъан кезиуде мюлклени бар тюрлюлеринде 4,3 процентге аслам эт чыгъарылгъанды. Дагъыда 3,1 процентге кёбюрек сют сауулгъанды, жумуртхаланы ёлчеми да 2,6 процентге кёбейгенди.
Ахырында министр былай дегенди: «Къабарты-Малкъар республиканы агропромышленность комплекси битеу белгиленнген борчларын толтурургъа таукелди. Битимчиликде, малчылыкъда, аш-азыкъ эмда жарашдырыучу промышленностьлада иш тири барады».

Улбашланы Мурат 
хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.