Китапланы – сабий садлагъа

Ана тилни сакълау, аны сабийлеге сюйдюрюу эм юйретиу бюгюнлюкде жашауубузну магъаналы кесегиди дерге боллукъду. Аны бла байламлы быйылдан башлап школгъа дери билим бериу системада малкъар эм къабарты тилледе юйретген энчи къауумла къуралгъандыла. Бу иш  сынау халда бардырылады. Анга кёре, бу проектге къатышхан бир ненча сабий сад белгиленнгендиле: Тырныауузну 1-чи  номерли сабий сады, Яникой элни сабий сады, Нальчик шахарны 2-чи  эм 63-чю номерли  сабий садлары.  
Алгъын юйретиу иш жаланда орус тилде бардырылгъан эсе, бу ишге таукел болгъанлагъа энди энчи къауумлада малкъар эм орус тилледе ишлерикдиле. Жашчыкълагъа бла къызчыкълагъа ана тиллерин сюйдюрюр ючюн эм юйретиучюлеге болушлукъгъа деп къыстау халда окъутуу материал жыйышдырылады. Бу ишге болушлукъ этерге сюйгенле да бардыла. Аладан бири чегемли жашчыкъ Татчаланы Тамирланды. Ол Нальчикни 33-чю номерли школуну окъуучусуду, социал сетьлени хайырындан аны барыбыз да  таныйбыз. Ол «Шагди» ансамбльни солистиди эм кесини юлгюсюнде ёсюп келген тёлюню миллет хазнабызны сюерге юйретеди. Ма бу жумушха да Тамирлан къошумчулукъ этгенди. 
Шабат кюн КъМКъУ-ну Устазланы усталыкъларын ёсдюрюу институтуну малкъар тилден лабораториясында тюбешиу болгъанды.  Ол кюн Татча улу сабий садланы келечилерине саугъагъа кесини энчи библиотекасында болгъан китапчыкъланы келтирген эди. Лабораторияны таматасы Къонакъланы Люба, Татчаланы юйюрге ыспас этип, бу ишге себеплик этгенлери ючюн ыразылыгъын билдиргенди. 
– Тамерлан тилин, хазнасын да сюйген таулу жашды. Кёплеге юлгюдю. Бизни борчубуз да быллай тёлюню ёсдюрюудю, – деп чертгенди белгили устаз. 

Таппасханланы Аминат.    

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.