Хайырлы башламчылыкъ

Минги тауда солугъанлагъа энтта бир хайырлы башламчылыкъ этилгенди – энди билетлеге кезиуню сакъламай, «Азаудан» «Къарабаши» станциягъа кётюрюлюр ючюн хакъны  «Мир» карта бла тёлерге боллукъду, деп билдиредиле республиканы Курортла эм туризм министерствосундан.
Аны ючюн картаны считывательге салып, жашил тюрсюн жаннгынчы сакъларгъа керекди, счётугъуздан 1400 сом алынырыкъды. Биргегизге шуёхларыгъыз болсала, ала ючюн да бу амал бла тёлерге жарайды, бир картаны ненча кере хайырланырыгъызгъа чек салынмайды. «Кавказ.РФ» обществону генеральный директору Хасан Тимижев айтханыча, ала бу сынамны Архызда, Ведучиде бла Шимал Осетияда ишлене тургъан Мамисонда да кийирир умутлудула.

хабибуллахланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:25

БУЛУНГУДА - ЖАРАУЛА

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла.

22.05.2024 - 09:24

БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла.

22.05.2024 - 09:22

«БЮЙРЕКЛЕРИ АУРУГЪАНЛА СУУНУ НЕ КЪАДАР АЗ ИЧЕРГЕ КЮРЕШСИНЛЕ»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле.

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.