ДОХУТЫР ЦIЭРЫIУЭР НАЛШЫК ЩЫIАЩ

Лышх узыфэр зыпкърыт сымаджэхэм къызэрагъэпэща «Здравствуй!» зэгухьэныгъэм и жэрдэмкIэ КъБР-м аллергологиемрэ иммунологиемкIэ и центрым кърагъэблагъэри, абы махуэ лэжьыгъэ щрихьэкIащ педиатр-иммунолог, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Продеус Андрей.

Дохутыр цIэрыIуэм цIыху 30-м щIигъум я узыншагъэр къипщытащ. Абыхэм яхэтащ аллергие зиIэ, зи иммунитетыр ехуэха, зэман кIыхькIэ икIи хьэлъэу узым игъэсымаджэ сабийхэри балигъхэри. Центрым и IэщIагъэлIхэр и гъусэу Продеус Андрей дэтхэнэ зыми и щытыкIэм зыщигъэгъуэза нэужь, зэрызыкIэлъыплъыжынум, адэкIэ зэрызрагъэIэзэнум теухуауэ псоми чэнджэщхэр яритащ.

Профессорыр япэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуауэ аращ, абы къыхигъэщащ республикэм аллергологиемрэ иммунологиемкIэ и центрым зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI IэщIагъэлIхэр зэрыщылажьэр.

ЩIыналъэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэм и унафэщIхэм я мурадщ дяпэкIи къалэшхуэхэм щылажьэ дохутыр цIэрыIуэхэр кърагъэблэгъэну. Апхуэдэ зэпыщIэныгъэхэр щхьэпэ хъунущ республикэм и медицинэм и лэжьакIуэхэм я Iэзагъым хагъэхъуэнымкIэ, я зэфIэкIым зиужьынымкIэ.

ЩХЬЭЩЭМЫЩI Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.05.2024 - 09:03

ДЭТХЭНЭРИ ДЫХУЭНЫКЪУЭЩ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м къыщызэрагъэпэщ хабзэщ «Экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр.

17.05.2024 - 09:03

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

6-нэ Iыхьэ

17.05.2024 - 09:03

ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ ТЕУХУА КОНЦЕРТХЭР

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ. 

16.05.2024 - 13:05

БОРСЭ АЛАН ЯТОКIУЭ

«Танкоградым и Кубокыр» фIэщыгъэр зэрихьэу Челябинск къалэм и «ЩIалэгъуэ» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ боксымкIэ «А» класс зиIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ.

16.05.2024 - 08:38

ЕВРОПЭМ И ДЫЖЬЫН МЕДАЛЫР

Алыджым и Луртаки къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ Европэм грэпплинг бэнэкIэ лIэужьыгъуэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.