СУРЭТЫЩI IЭЗЭХЭМ Я ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР

КъБР-м и Лъэпкъ музейм «ЦIыхур, щIыуэпсыр, хьэршыр» гъэлъэгъуэныгъэр щокIуэкI. Утыку кърахьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и художник нэхъыфIхэм я лэжьыгъэхэр - ХудожествэхэмкIэ Урысей Академиемрэ КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэмрэ ирагъэкIуэкIа зэпеуэм пашэ щыхъуахэм я Iэдакъэ къыщIэкIахэр. Зэхьэзэхуэри гъэлъэгъуэныгъэри къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ. Гъэлъэгъуэныгъэ нэужьым мы лэжьыгъэхэр Москва яшэнущ. 
 

Лъэпкъ музейм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Накуэ Феликст гъэлъэгъуэныгъэр къызэIузыхари, ар сурэтыщIхэмрэ хьэщIэхэмрэ ехъуэхъури, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Карчаевэ Iэминат псалъэ иритащ.
Карчаевэм къыхигъэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум къыдэкIуэу, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академиер илъэс 265-рэ зэрырикъуми гъэлъэгъуэныгъэр зэрытраухуар икIи академикхэм фIыщIэ яхуищIащ щIыналъэхэм лэжьыгъэ щхьэпэхэр зэрыщрагъэкIуэкIымрэ республикэм дэIэпыкъуэгъу къызэрыхуэхъумрэ папщIэ. 
ХудожествэхэмкIэ Урысей академием и щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и лэжьакIуэ пажэхэм ящыщ, искусствоведенэ щIэныгъэхэм я кандидат Ступин Сергей жиIащ зэпеуэм хагъэхьа лэжьыгъэ нэхъыфIхэр зэрагъэлъагъуэр, жэпуэгъуэм и II-м текIуахэр зэрагъэпэжэнур, республикэм и къэралыгъуэм и махуэр зэрагъэлъапIэм къыдэкIуэу, щIыналъэхэм яку дэлъ зэпыщIэныгъэр нэхъри зэрагъэбыдэнур. Абы фIыщIэ яхуищIащ мы Iуэхур зыкърезыгъэхьэлIа псоми. 
Гъэлъэгъуэныгъэм хыхьэу, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и академик, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI КIыщ Мухьэдин мастер-класс щхьэпэ итащ. Апхуэдэу КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и академик Црым Руслани зэIущIэ купщIафIэ сурэтыщIхэмрэ гъуазджэм и цIыхухэмрэ ядригъэкIуэкIащ. 
УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и академик Пащты Герман и гуапэу къыхигъэщащ ди республикэм и сурэтыщI ныбжьыщIэхэм, гъуазджэр фIыуэ зылъагъухэм папщIэ гъэлъэгъуэныгъэ къызэрызэрагъэпэщар гуапэ зэрыщыхъуар, дяпэкIи абы пащэну зэрыщыгугъыр. Зэхыхьэм кърихьэлIахэм ар ехъуэхъуащ насып, узыншагъэ, ехъулIэныгъэ яIэну. 
КъБР-м и Парламентым и депутат Пащты Борис жиIащ щэнхабзэ, гъуазджэ зэхыхьэхэр ди гъащIэм щыщ Iыхьэ зэрыхъуар, зэфIэкI зиIэ сурэтыщIхэр, дызэрыгушхуэ артистхэр дызэриIэм и фIыгъэкIэ сурэтыщI гъуазджэм, щэнхабзэм нэхъри зэрызиужьынур. 
КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Къаныкъуэ Жаннэ Ступин Сергейрэ сурэтыщIхэмрэ фIыщIэ яхуищIащ.

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.03.2023 - 12:35

ТХАБ – ТХЬЭБЭ - ТХЫБЭ

А цIэр зэрехьэ Геленджик («Хъулъыжъый», зэпкърыпхмэ: «хъулъэ» - хъупIэ, «жъый» - цIыкIу) къалэм къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ къыщхьэщыт лъагапIэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУ ЩАБЭ ЗЫХЭЛЪ СУРЭТХЭР

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУУШХУЭ ТЕКIУАДЭМИ

Шэрэдж псыхъуэм лъэныкъуитIымкIи декIуэкI автомобиль зекIуапIэхэр, Урвань (Аруан) – Уштулу федеральнэ мыхьэнэ зиIэмрэ  Старэ Шэрэдж – Жэмтхьэлэ – Сукан-Суу гъуэгумрэ, зэпызыщIэ Iыхьэу ГЭС-хэм я щхь

25.03.2023 - 10:05

ШКОЛАКIУЭХЭМ ПАПЩIЭ БЖЭ ЗЭIУХА

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 

25.03.2023 - 09:25

ЦIЫХУ ГЪАЩIЭР КЪЕГЪЭЛЫНЫР ЛЪАПIЭНЫГЪЭЩ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.