ЛЭЖЬЫГЪЭР ЗЭТЕУБЛАЩ

2022 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэм щегъэжьауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щолажьэ санитар авиацэмкIэ IэнатIэр. КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, а зэманым къриубыдэу республикэм и щIыпIэ зэхуэмыдэхэм 38-рэ лъэтэну къахуихуащ.
ЖьыхулъатэмкIэ сымаджэхэр къраш район сымаджэщхэм, республикэм и бгылъэ щIыпIэхэм. КъищынэмыщIауэ, федеральнэ гъуэгухэм къыщыхъу къэхъукъащIэхэм фэбжь хьэлъэ щызыгъуэтахэри абыкIэ нэхъ псынщIэу Республикэ клиникэ сымаджэщым нашэс.
Санавицэм и лэжьыгъэм папщIэ а сымаджэщым и пщIантIэм жьыхулъатэр къыщетIысэхын щIыпIэ щагъэхьэзыращ, иджыри апхуэдэ зы къыщызэрагъэпэщыну я мурадщ
Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым реанимацэмкIэ и къудамэм пэгъунэгъуу.
«Узыншагъэр хъумэн» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ ирагъэжьа лэжьыгъэр икъукIэ щхьэпэщ, сымаджэр зыхуэныкъуэ Iэзэгъуэр и чэзум игъуэтыным мыхьэнэшхуэ зэриIэр къэплъытэмэ. Санавицэм и фIыгъэкIэ гъуэгум трагъэкIуадэ зэманыр нэхъ мащIэ хъуащ. Къапщтэмэ, Iуащхьэмахуэлъапэ кIуэным сыхьэтитI ихьу щытамэ, жьыхулъатэр абы нос дакъикъэ 45-кIэ.

 

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.03.2023 - 12:35

ТХАБ – ТХЬЭБЭ - ТХЫБЭ

А цIэр зэрехьэ Геленджик («Хъулъыжъый», зэпкърыпхмэ: «хъулъэ» - хъупIэ, «жъый» - цIыкIу) къалэм къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ къыщхьэщыт лъагапIэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУ ЩАБЭ ЗЫХЭЛЪ СУРЭТХЭР

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУУШХУЭ ТЕКIУАДЭМИ

Шэрэдж псыхъуэм лъэныкъуитIымкIи декIуэкI автомобиль зекIуапIэхэр, Урвань (Аруан) – Уштулу федеральнэ мыхьэнэ зиIэмрэ  Старэ Шэрэдж – Жэмтхьэлэ – Сукан-Суу гъуэгумрэ, зэпызыщIэ Iыхьэу ГЭС-хэм я щхь

25.03.2023 - 10:05

ШКОЛАКIУЭХЭМ ПАПЩIЭ БЖЭ ЗЭIУХА

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 

25.03.2023 - 09:25

ЦIЫХУ ГЪАЩIЭР КЪЕГЪЭЛЫНЫР ЛЪАПIЭНЫГЪЭЩ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.