СТАВРОПОЛЬ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Ставрополь щекIуэкIащ «На высоте» щIалэгъуалэ урысейпсо фестивалыр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ цIыху 2500-рэ, Урысейм и щIыналъэ 67-м икIа волонтёрхэр къызэщIиубыдэу.

Ар ирагъэжьащ фестивалым хэтхэм я парадкIэ. Абы и программэм къызэщIиубыдэрт макъамэ, къафэ, театр, журналистикэ, видео, арт унэтIыныгъэхэр. КъищынэмыщIауэ, абы хыхьэу ирагъэкIуэкIащ егъэджэныгъэ мастер-классхэр, спорт зэхьэзэхуэхэр, урыс эстрадэм и уэрэджыIакIуэхэр зыхэта нэгузыужь концерт гукъинэжхэр. Фестивалым япэу щагъэлъэгъуащ «Золотая бронза» фильмыр, Беслъэн къалэм, Осетие Ищхъэрэ-Аланием щыпсэу цIыхухэм я гъащIэмрэ псэукIэмрэ теухуар.

Ди республикэм щыщу фестивалым зыкъыщагъэлъэгъуащ Тэрч районым хыхьэ Инэрыкъуей къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и къызэгъэпэщакIуэ Абазэ Дианэ («ЦIыхубэ уэрэдхэр гъэзэщIэн» лIэужьыгъуэмкIэ, «Адыгэ хабзэ» уэрэдыр); егъэджакIуэ-концертмейстер, Шэджэм къалэм и Сабий музыкэ школым и художественнэ унафэщI КIэрэф Вячеслав («Кавказ пшынэ» лIэужьыгъуэмкIэ, «Уэркъ къафэ» макъамэр); Приближнэ станицэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и художественнэ унафэщI Квициани Нателлэ («Эстрадэ уэрэдхэр» лIэужьыгъуэмкIэ, «Мой Кавказ» уэрэдыр); Май къалэм ЩэнхабзэмкIэ «Россия» зи фIэщыгъэ и унэм и хормейстер Баликоевэ Викторие («Езыр-езыру яусыжа уэрэдхэр», «Я буду любить» уэрэдыр).

КъэпщытакIуэхэм фестивалым хэтахэм я нэхъыфIхэр къагъэлъэгъуащ. Абазэ Дианэ зэпеуэм и лауреат хъуащ. Квициани Нателлэ къыхуагъэфэщащ Иджырей гъуазджэхэмкIэ институт Полтевэ Маринэ и цIэр зезыхьэм щеджэну хуитыныгъэ къезыт грантыр.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

ПХЪЭМЫФЫКЪУЭ ЛЪАПЭ ДЕЖ

Ди япэ итахэм къызэранэкIа хъыбархэр гъащIэм имыпхъэхыжу зэщIэзыкъуэжу бзэ къулейкIэ къезытхэкIыжахэм ящыщщ адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным ерыщу яужь ита, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь з

18.05.2024 - 09:03

ЕВРОПЭР НАСЫПЫНШАГЪЭМ КЪЕЗЫГЪЭЛА ЩIАЛИЩ

1986 гъэм Чернобыль къыщыхъуауэ щыта насыпыншагъэм нэхъыбэж хэкIуэдэнут цIыхуищ къудей мыхъуатэмэ.

17.05.2024 - 09:03

ДЭТХЭНЭРИ ДЫХУЭНЫКЪУЭЩ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м къыщызэрагъэпэщ хабзэщ «Экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр.

17.05.2024 - 09:03

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

6-нэ Iыхьэ

17.05.2024 - 09:03

ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ ТЕУХУА КОНЦЕРТХЭР

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ.