ТАМЕРЛАН И ЗЭФIЭКI

Мы гъэм фокIадэм и 8-м щы­щIэдзауэ махуитхукIэ Налшык къалэ щекIуэкIащ IэщIагъэм хуэшэрыуэу зегъэужьынымкIэ агентствэм и щапхъэм тета еп­щIанэ «IэщIагъэлI ныбжьы­щIэ­хэр» лъэпкъ чемпионатыр. Абы къызэщIиубыдащ къэралым и щIыпIэ куэдым щыщ еджа­кIуэ 700. Зэпеуэм хэтахэм лэ­жьыгъэр я еджапIэм щыIэжу видео зэпыщIэныгъэкIэ ягъэ­лъэгъуащ, я щIыпIэм исыжу ­онлайн Iэмал къагъэсэбэпу цIыху мин кIэлъыплъырт.

Ди республикэм щыщу зэ­пеуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр «УхуакIуэ» колледжым (и унафэщIыр Сунш Заудинщ) щеджэ Къунаш Тамерлан. Ар хэхуащ япэ увыпIэхэр къэзыхьа цIыхуитхум. Абы и лэжьыгъэр зытеухуауэ щытар фIыуэ зыхищIыкI плиткэ илъхьэкIэрщ.
Тамерлан «УхуакIуэ Iуэху» къудамэм (унафэщIыр Газдановэ Зинаидэщ) и ещанэ курсым щIэсщ. Ар къыщалъхуащ Лэс­- кэн щIыналъэм хыхьэ Анзорей къуажэм. Абы и адэ-анэ Къу­нашхэ Азэмэтрэ ФатIимэрэ щIалэ цIыкIур адыгэ хабзэм щIапIыкIащ, лэжьыгъэр фIэфIу, нэхъыжьым пщIэ хуищIу ягъэсащ.
Къунаш Тамерлан хыхьащ а зэхьэзэхуэм, IэщIагъэм и щэху псори зэригъэщIэным сытым ­дежи зэрыхущIэкъум къыхэкIыу. 
- Апхуэдэ зэпеуэхэм япэ дыдэу сыхэтауэ аращ, - жеIэ Тамерлан. - Абы къыщызата лэжьыгъэр хьэлэмэтт икIи гугъут, ещхьт шахмат джэгум. Ар схуэхъуащ гъэу­нэхуныгъэшхуэ икIи схужыIэнущ апхуэдэ чемпионатхэм цIыхум и Iэзагъыр нэхъ лъагэ зэрищIыр. ЕджапIэм сызыхурагъэсар къэзгъэлъэгъуащ. Си егъэджакIуэ Гуэнгъэпщ Ратмир зэрыжиIэмкIэ, уи къарур здынэсыр къы­щыбгурыIуэнур апхуэдэ зэпеуэ­хэм ухэта нэужьщ. Сэ фIыщIэш­хуэ яхузощI сезыгъаджэ, сызы­гъасэ егъэджакIуэхэм.
Лицейм щылажьэ егъэджа­кIуэхэри къыдеджэхэри гуапэу топсэлъыхь щIалэм: «Тамерлан лицейм къызэрыкIуэрэ, и хьэл-щэн дахэм удехьэх, еджэным зэрыхуэпабгъэр, и ныбжьэгъухэр зэригъэпэжым, егъэджакIуэхэм пщIэ зэрахуищIым, зэрыцIыху гъэсам псори зыIэпешэ. И адэ-анэм фIыщIэ яхуэфащэщ ап­хуэдэ щIалэ Iэдэб, щэныфIэ зэ­рагъэсамкIэ». 
Зи гугъу тщIа чемпионат хуэ­дэхэр егъэкIуэкIыным мыхьэ­нэшхуэ иIэщ. Абыхэм еджакIуэ­хэм къыхаха IэщIагъэм пэжу, жэуэплыныгъэшхуэ яхэлъу зэ­рыбгъэдэтыным хуагъасэ, езы­хэм я зэфIэкIыр здынэсыр къапщытэ, я Iэзагъыр ирагъэфIа­кIуэ, утыку кърахьэ. Апхуэдэурэ щхьэж хузэфIэкIынур здынэ­сыр наIуэ къыщохъу, адэкIэ здаунэтIыну лъэныкъуэр къащIэ. 
Зэпеуэм хэта псоми хуагъэ­фэщащ сертификатрэ IэщIагъэ къы­хахахэм зэрыхуэIэзэр къэ­зыгъэлъагъуэ скиллс-паспортрэ. КъэпщытакIуэхэми егъэджа­кIуэ­хэми пыIудзауэ IэщIагъэлI зэрагъэхьэзыр программэхэр къапщытэжащ.

 

Шорэ Раисэ, «УхуакIуэ» колледжым и къудамэм и унафэщI.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.