Уллуну, гитчени да къууандырлыкъ жашил айрыкамчыкъ

Къабарты-Малкъарны юбилей жылы уллу тюрлениулеге байды. Нальчикни аслам жеринде жангыртыу ишле барадыла. Республиканы ара шахарыны администрациясыны планлары аны баш орамларына ремонт этиу бла чекленмейдиле. Мында жети объект хайырланылыргъа берилирге хазырлана турады. Аланы хар бирини юсюнден да жазыла тургъанды. Биз а аланы жаланда бирини юсюнден тынгылы хапар айтайыкъ. Нек дегенде, шахар администрациядан билдиргенлерине кёре, ол энчиди эмда бек уллуларындан бириди.

Сёз Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыкъ арасыны бла Абхазия майданны ортасында «Къабарты-Малкъаргъа 100 жыл» атлы паркны юсюнден барады. Къурулушну прорабы Алим Шуганов айтханнга кёре, ол тийреледе ёсген тереклеге бла юлкюлеге тийилмегенди. Аланы алгъынча сакълау проектни жарашдыргъанланы борчларындан бири эди да, ол алай къалгъанды. Къурулушчула, тереклени кесмез ючюн, жаяу жолчукъланы айланч-майланч халда ишлегендиле.

– Мында элли жети адам урунады. Ала, эрттенликде эртте келип, ингир къарангысына дери тохтаусуз ишлейдиле. Техника, къурулушчула да хар такъыйкъаны эсге алып къармашадыла. Алайсыз да жарамаз. Байрамгъа тийишлисича тюберге керекбиз, – дегенди Алим Владимирович.

Паркны кёрмюч заллары бла павильону боллукъдула. Экинчисини бу кюнледе ичи, тышы да сюртюле турадыла. Аны бла бирге уа аны къатында майдан да тапландырылады.

Нальчик шахар округну администрациясыны къурулуш бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, жангы парк сентябрьде хайырланып башларыкъды. Мияладан бла бетондан ишленнген павильонда суратладан, документли материалладан кёрмючле къураллыкъдыла, концертле боллукъдула, лекцияла окъуллукъдула. Ингирликде уа мекямны тёгереги, башы да чыракъла бла жарытыллыкъдыла.

Алайда дагъыда бек гитче эмда абаданыракъ къызчыкъланы бла жашчыкъланы къууандырырча затла ишлене турадыла. Аны ючюн деп паркны майданы бир ненча кесекге бёлюнюрюкдю. Аладан бири – къымылдарча оюнланы, къыллаучаланы, тёшчюклени сюйгенлеге деп жарашдырылады, экинчиси – чыгъармачылыкъ бла байламлыды. Анда табийгъат эмда экология материалла бла абериле ишлерге сюйгенле кеслерине жубанч табадыла. Ючюнчюсю уа релакс-зонады, балалары бла солургъа келген аналагъа деп къураллыкъды.

Андан сора да, жылны жай айларында ариу хауада олтуруп, уллу экранда кинолагъа, сахна оюнлагъа къарарча, тюрлю-тюрлю тюбешиулеге къатышырча мадарла да этилликдиле.

«Къабарты-Малкъаргъа 100 жыл» паркны проектин «Платформа» фирманы архитекторлары эмда Санкт-Петербургдан келген специалистле жарашдыргъандыла.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.06.2024 - 09:25

АТА ЖУРТНУ БАГЪАЛАРГЪА, КЪОРУУЛАРГЪА ЧАКЪЫРА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.

17.06.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУГЪА – КЪЫРАЛ БАЙРАКЪЛА БЛА

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды.

16.06.2024 - 12:35

АЛИМЛЕ СЫНАМЛАРЫН ТУУРА ЭТГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Къурулушда, табийгъатха къарауда эмда эл мюлкде ишлени  механизациялауда жангы амалла» деген битеуроссей илму-сынам конференция ётгенди.

16.06.2024 - 12:35

ЖОЛЛА ТАПЛАНДЫРЫЛАДЫЛА

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла.

16.06.2024 - 10:05

АЛГЪЫШЛАУ

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны битеу муслийманларын келе тургъан Къурман байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!