Уллуну, гитчени да къууандырлыкъ жашил айрыкамчыкъ

Къабарты-Малкъарны юбилей жылы уллу тюрлениулеге байды. Нальчикни аслам жеринде жангыртыу ишле барадыла. Республиканы ара шахарыны администрациясыны планлары аны баш орамларына ремонт этиу бла чекленмейдиле. Мында жети объект хайырланылыргъа берилирге хазырлана турады. Аланы хар бирини юсюнден да жазыла тургъанды. Биз а аланы жаланда бирини юсюнден тынгылы хапар айтайыкъ. Нек дегенде, шахар администрациядан билдиргенлерине кёре, ол энчиди эмда бек уллуларындан бириди.

Сёз Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыкъ арасыны бла Абхазия майданны ортасында «Къабарты-Малкъаргъа 100 жыл» атлы паркны юсюнден барады. Къурулушну прорабы Алим Шуганов айтханнга кёре, ол тийреледе ёсген тереклеге бла юлкюлеге тийилмегенди. Аланы алгъынча сакълау проектни жарашдыргъанланы борчларындан бири эди да, ол алай къалгъанды. Къурулушчула, тереклени кесмез ючюн, жаяу жолчукъланы айланч-майланч халда ишлегендиле.

– Мында элли жети адам урунады. Ала, эрттенликде эртте келип, ингир къарангысына дери тохтаусуз ишлейдиле. Техника, къурулушчула да хар такъыйкъаны эсге алып къармашадыла. Алайсыз да жарамаз. Байрамгъа тийишлисича тюберге керекбиз, – дегенди Алим Владимирович.

Паркны кёрмюч заллары бла павильону боллукъдула. Экинчисини бу кюнледе ичи, тышы да сюртюле турадыла. Аны бла бирге уа аны къатында майдан да тапландырылады.

Нальчик шахар округну администрациясыны къурулуш бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, жангы парк сентябрьде хайырланып башларыкъды. Мияладан бла бетондан ишленнген павильонда суратладан, документли материалладан кёрмючле къураллыкъдыла, концертле боллукъдула, лекцияла окъуллукъдула. Ингирликде уа мекямны тёгереги, башы да чыракъла бла жарытыллыкъдыла.

Алайда дагъыда бек гитче эмда абаданыракъ къызчыкъланы бла жашчыкъланы къууандырырча затла ишлене турадыла. Аны ючюн деп паркны майданы бир ненча кесекге бёлюнюрюкдю. Аладан бири – къымылдарча оюнланы, къыллаучаланы, тёшчюклени сюйгенлеге деп жарашдырылады, экинчиси – чыгъармачылыкъ бла байламлыды. Анда табийгъат эмда экология материалла бла абериле ишлерге сюйгенле кеслерине жубанч табадыла. Ючюнчюсю уа релакс-зонады, балалары бла солургъа келген аналагъа деп къураллыкъды.

Андан сора да, жылны жай айларында ариу хауада олтуруп, уллу экранда кинолагъа, сахна оюнлагъа къарарча, тюрлю-тюрлю тюбешиулеге къатышырча мадарла да этилликдиле.

«Къабарты-Малкъаргъа 100 жыл» паркны проектин «Платформа» фирманы архитекторлары эмда Санкт-Петербургдан келген специалистле жарашдыргъандыла.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа