Къабзагъэм хущIокъу

Щэбэт кIуам екIуэкIа республикэпсо щэбэт щIыхьэхум, Налшык и закъуэу къапщтэмэ, цIыху миным щIигъу хэтащ. ЗэдеIэр лъэщщ жыхуаIэрати, жьыи щIэи жыджэру зэхыхьэри, нэжэгужэу къалэ кIуэцIри абы и Iэхэлъахэри ягъэкъэбзащ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и жэрдэмкIэ къыхалъхьа Iуэхур Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэ псоми щекIуэкIащ. КъБР-м къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъум траухуа Iуэху дахэм кърикIуащ зызыщамыгъэнщI ди щIыуэпс дахэр къабзэ зэрыхъуар. ЦIыхубэм зэ­щIакъуащ Налшык и щIыпIэ дахэхэр, зыгъэпсэхупIэхэр, зэхуэсыпIэхэр, Налшыкыпсым и Iэгъуэблагъэр, гуэл Iуфэхэр, «Зеилъэ», «ДэкIуеипIэ 1000» цIыху зекIуапIэхэр, паркхэр, скверхэр.

Машинэ 16-кIэ дашащ къалащхьэм пхъэнкIийуэ щызэщIа­-къуар. Апхуэдэ дыдэу зэгурыIуэрэ къабзагъэм хущIэкъуу къы­дэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэ псоми щыщ лэжьакIуэхэмрэ цIыхубэмрэ. Къабзэ хъур, дауи, щызэщIа­къуэ щIыпIэращ. УнафэщIхэм я нэIэ щIэт щIыналъэхэр къабзэу щы­тыным махуэ къэс кIэлъыплъми, мыпхуэдэу зэдэууэ цIыхубэр щызэдэлажьэ пIалъэ хэхахэми мыхьэнэшхуэ яIэщ. Абы цIыхухэр езыхэм къауфIеям нэмыщI, адрейхэм ­къакIэрыхуахэри зэлъы­Iуахыу ирегъасэ, щIалэгъуалэм дерс къыхах.

Щэбэт щIыхьэхум хэтащ министерствэхэм, нэгъуэщI ­къулыкъущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр, жылагъуэ зэгухьэ­ныгъэхэм я лIыкIуэхэр, къалэдэсхэр, щIалэгъуалэ зэгухьэ­ныгъэхэр, волонтёрхэр, цIыху­бэр. Псори зэхэту къапщтэмэ, республикэм щекIуэкIа щэбэт щIы­хьэхум цIыху минипщI хэтащ.

Дыкъэзыухъуреихь дунейр ди унэ лъапсэ хуэдэщ. Ар фIеймэ, дэращ зи напэри и зэран зэкIри. Ар псоми къагурыIуэу кърахьэжьа Iуэхум гъэ къэс зэрыхэлэжьыхьыным иужь итщ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 10:01

ГИПОФИЗЫМ ЕЛЪЫТАР

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.

08.06.2023 - 09:03

ЛIЭУЖЬЫР БЖЬИБЛКIЭ МАУЭ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

08.06.2023 - 09:03

АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм.

08.06.2023 - 09:03

ВИЗИТКЭР КЪЫЩЕЖЬАР

ЦIыхум и цIэмрэ зищIысымрэ зытет пасэрей картэ цIыкIухэр пхъэм е ятIэм къыхэщIыкIат. Абыхэм дэфтэр мыхьэнэ яIэуи щыттэкъым, яфIэфIыныгъэкIэ зэрахьэ мыхъумэ.

07.06.2023 - 15:02

СУРЭТЫЩI НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я IЭДАКЪЭЩIЭКIХЭР

Сабийхэм я дунейпсо махуэм, мэкъуауэгъуэм и 1-м, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм къыщызэIуахащ сурэт щIынымкIэ Кавказ Ищхъэрэм и XV зэпеуэр.