Метр щэщIрэ тхурэ и лъагагъыу яIэт

Илъэс 30-м щIигъуащ Урысей Федерацэм плъыфищу зэхэт и къэрал ныпыр къызэращтэрэ. Хабзэ дахэ хъуауэ, шы­щхьэуIум и 22-м абы и махуэр ягъэлъапIэ. Ды­гъуасэ Налшык къалэми къэрал ныпым гулъытэ ин щигъуэтащ. Зэгуры­Iуэныгъэм и утыкум абы и щIыхькIэ гимнхэр къеуэу метр 35-кIэ щаIэтащ Урысеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я къэрал ныпхэр.

 

Къызэхуэсахэмрэ Херсон щIыналъэм къикIа хьэщIэхэмрэ фIэхъускIэ захуигъэзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

- Нобэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху догъэлъапIэ. Къэралым и дамыгъэ нэхъы­щхьэхэм ящыщ зыщ ны­пыр. Псом япэу ар щыхьэт тохъуэ хэкум щхьэхуиту и щхьэ и унафэ зэри­щIыжыфым. Къищы­нэ­мыщIауэ, къыхэгъэщыпхъэщ къэрал ныпым Урысейм и тхыдэр къызэригъэлъагъуэр, лъэпкъ зэ­къуэтыныгъэр зэригъэ­бы-

­дэр, Хэкум и лъэщагъым хэгъэхъуэнымкIи ди къарур къызэрызэщIиIэтэр, - къыхигъэщащ КIуэкIуэм. - Къэралыр ехъулIэныгъэ иIэу пэщIэтщ гъэунэхуныгъэщIэрэ лъэпощхьэпоуэ мы зэманым дызрихьэлIахэм. Ди экономикэр егъэ­фIэкIуэнымрэ цIыхухэм я псэукIэр нэхъыфI щIы­ным­рэ теухуауэ Путин Владимир къытхуигъэува къалэнхэми даполъэщ. А псор и щыхьэтщ Урысейм гугъуехьхэр къызэрызэ­ринэ­кIыфынум, и ныпым щIэту, мамырыгъэмрэ зыужьы­ныгъэмрэ зэрызригъэхъу­лIэнум. Къэбэрдей-Балъкъэрыр лIэщIыгъуэ куэд хъуауэ зы унагъуэм хуэдэу Урысейм къыдогъуэгу­ры­кIуэ икIи мыгувэу ди республикэм и илъэси 100-р зэрыдгъэлъэпIэну Iуэху­гъуэхэр едгъэкIуэкIынущ. Шэч хэмылъу, щIыналъэм и зыужьыныгъэр зэпхар ­­ ди зэгурыIуэныгъэрщ, лъэпкъ­­хэм я зэныбжьэгъугъэрщ. Си фIэщ мэхъу Урысеймрэ Къэбэрдей-­Балъкъэрымрэ я къэрал ныпхэр нобэ лъагэу къы­зэрытIэтар ди щIэблэр хэкупсэу къэгъэтэджыным лъабжьэ зэрыхуэхъунур. ЛIэ­щIыгъуэ къызэднэкIахэм къызэрагъэлъэгъуащи, Урысейр сыт щыгъуи зи телъхьэу щытар мамы­рыгъэмрэ лъэпкъ зэныбжьэгъугъэмрэ хъумэнырщ, си гугъэщ апхуэдэ лъапIэ­ныгъэхэр дяпэкIи диIэну. Псоми сынывохъуэхъу Урысей Федерацэм и къэрал ныпым и махуэмкIэ, зыву­зэщIыну, узыншагъэ быдэ фиIэну си гуа­пэщ.

МахуэшхуэмкIэ къызэ­хуэ­са­хэм ехъуэхъуащ Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ Зэ­щIэу­зэда Къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэмрэ я ветеранхэм я Налшык къалэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Абдулаев Мус­тэфа.

ЗэгурыIуэныгъэм и утыкум къыщызэхуэсахэм ­папщIэ уэрэдхэр ягъэ­зэ­щIащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист ЦокIыл Азэмэт, ­Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгей, Ингуш республикэхэм щIыхь зиIэ я артист Хъыжьрокъуэ Сулъ­тIан, КъБР-м и къэрал Музыкэ театрым и артисткэ Жа­боевэ Замирэ сымэ. Ап­хуэдэуи социальнэ сетхэр къигъэсэбэпу, Хэкум теу­хуа усэ гъэхуауэ ма­хуэш­­хуэм къыщеджэну зэры­хуейр къыхэщу КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ зыхуэзыгъэза ныбжьыщIэ цIыкIу Хъазджэрий Щамил и хъуэпсапIэри хуагъэ­зэщIащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 17:32

ЗЭХЪУЭКIЫНЫГЪЭХЭР ХАЛЪХЬЭ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ­хабзэубзыху орган нэхъыщ­хьэм и президиумым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ иригъэ­кIуэкIащ. 

24.05.2024 - 14:19

ПАСЭРЕЙ АДЫГЭХЭМ Я ТХЫБЗЭР

Илъэс 50-м нэблэгъащ Псыжь щIыналъэм мэуэт къалэхэр къыщагъуэтыжауэ, къызэратIэщIрэ.

24.05.2024 - 14:19

ГЪУЭГУМРЭ ЖЫЛАГЪУЭ ЕХЪУЛIЭНЫГЪЭХЭМРЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэр ди щIыналъэм къызэрыщыхалъхьэрэ илъэс зыбжанэ хъуащ.

23.05.2024 - 09:03

САБИЙХЭМИ ЯХУЭГУАПЭТ

ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэр тележурналист Iэзэу зэрыщытам и мызакъуэу, усэхэри рассказхэри итхырт.  Абыхэм яхэтщ сабийхэм яхуэгъэзахэри. Мыбдежым къыщытхьыр апхуэдэхэм ящыщ зыщ.

23.05.2024 - 09:03

ЕДЖАПIЭ ГЪАТХЭХЭР ЗЭЩIОГЪАГЪЭ

«Урысей еджапIэ гъатхэ» фIэщыгъэ дахэр зиIэ II къэралпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэта еджакIуэхэм текIуэныгъэ зыбжанэ къыщыхьащ, къызэрымыкIуэуи купщIафIэу къахущIэкIащ.