Щэнхабзэм и зыужьыныгъэ

Налшык и «Искож» хьэблэм ухуэныгъэ гъэщIэгъуэн и кIэм щынагъэс. Щэнхабзэ зыужьыныгъэм и IуэхущIапIэр лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ ящI. Метр зэбгъузэнатIэу миниплIым щIигъу зи инагъ ухуэныгъэр архитектурэ и лъэныкъуэкIэ гъэщIэгъуэнщ - абы удз гъэ­гъам и теплъэ иIэщ.

 

Унэр зищIысыр тратхакIэщ абы. Щэнхабзэ зыужьы­ныгъэмкIэ центрым и бжэхэр абы екIуэлIэнухэм папщIэ мыгувэу къызэIуахынущ.

Къызэрыхэдгъэщащи, удз гъэгъа теплъэ зиIэ ухуэныгъэр дахэ дыдэщ. ЕтIуанэ къатым удэкIуея иужь, пщIантIэ зэIуха цIыкIум укъыщохутэ. Пэш щхьэхуэхэр и хъуреягъ­-кIэ къегъэувэкIащ, пэшым и кум уитмэ ихъуреягъкIэ къыщыхъум укIэлъоплъыф.

Щэнхабзэ зыужьыныгъэмкIэ центрым щылэжьэнущ ­къафэмрэ гимнастикэмрэ щыхуагъэсэну пэшышхуэ. Iэмэ­псымэхэр, щыгъынхэр щахъуми хэтщ абы. Утыку ­кърахьэ Iуэхухэр щагъэлъагъуэ пэшым цIыху 200-м нэс щIохуэ. Иджыпсту IэщIагъэлIхэм сценэр зыхуей хуагъазэ. Мы махуэхэм иджыри къашэнущ ар къэзыгъэнэху Iэмэ­псымэщIэхэр.

Мыбы гъэлъэгъуэныгъэхэр къыщызэрагъэпэщыну я ­мурадщ, творческэ студиехэмрэ лъэщапIэхэмрэ щылэ­жьэ­нущ, лекцэ къыщеджэ пэшхэр хэтынущ.

«Искож»-р Налшык и хьэблэ нэхъ цIыху куэд зыдэсхэм ящыщ зыщ. Абы илъэс Iэджэ хъуауэ ЩэнхабзэмкIэ уни кинотеатри зэрыдэмытыр къэплъытэмэ, мы IуэхущIапIэр къыщызэIуахынум цIыхухэр зэрыпэплъэр шэч къызыту­мыхьэнщ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.06.2024 - 09:25

ШЫНАГЪУЭЩ, ДЫЗЫГЪЭДЖЫЛЩ

Щыблэр – къэхъукъащIэ шынагъуэщ, дызыгъэджылщ, дызыгъэпIейтейщ, идз удыныр икъукIэ зэрыхьэлъэм къыхэкIыу.

17.06.2024 - 07:48

«СИ УНАГЪУЭ, СИ УРЫСЕЙ»

Урысейм и махуэм и щIыхькIэ Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъум и утым къыщызэIуахащ «Си унагъуэ, си Урысей» сурэт гъэлъэгъуэныгъэр.

17.06.2024 - 07:47

IЭНАТIЭКIЭ КЪЫЗЭГЪЭПЭЩЫНЫР ЯГЪЭНЭХЪАПЭ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ ­Кавказ Ищхъэрэм Хабзэм къемызэгъыу лэ­жьапIэ къащтэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымрэ лэжьыгъэ зэхущытыкIэхэр наIуэ щIынымкIэ ­ведомствэхэм зэдай комиссэм хэтхэм я

17.06.2024 - 07:47

МАГИСТРАНТХЭР КЪРАГЪЭБЛАГЪЭ

КъБР-м и Парламентым къеблэгъащ лъэпкъ хозяйствэмрэ къэрал къулы­къумкIэ академиеу УФ-м и Президен­тым и деж щыIэм къэрал къулыкъумрэ уп­равленэмкIэ и институтым и магистрантхэр.

16.06.2024 - 12:35

НЫБЖЬЫЩIЭХЭР – ЩIЫУЭПСЫМ

Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, XX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэр кърихьэжьа Iуэхур лъэданэ изыгъанэу езымыгъэтIылъэкIыж цIыху гуащIафIэхэм я лъэхъэнэт.