Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр. Ар къызэрагъэпэщащ «Букля» литературэ клубымрэ КъБР-м Къалэн куэд щагъэзащIэ  и центрымрэ, Урысей щIалэгъуалэм я грант дэIэпыкъуныгъэм и фIыгъэкIэ.

 

         Фестивалыр щызэхуащIыж махуэр гукъинэж хъуащ. Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым и аспиранткэ Битокъу Тамарэ зэхуэсым хэтхэм къахуеджащ «Изучение истории по мемам и анектодам» лекцэм. Гупыж зыщIа дэтхэнэ тхакIуэ, усакIуэ ныбжьыщIэми Iэмал иIащ фестивалым хэтахэр я IэдакъэщIэкIхэм хагъэгъуэзэну. «Букля» литературэ клубымрэ зэхыхьэмрэ къызэзыгъэпэщахэм ящыщ зы, «Шёлковый умник» орденыр зыхуагъэфэща    КъБР-м и щIалэгъуалэ центрым и унафэщI Жаным Саидэ жиIащ 20I7 гъэм къызэIуаха «Букля» клубым   тхыгъэ гъэщIэгъуэн куэд зэрыщызэпкърахар. Мыбыхэм я къалэн нэхъыщхьэр тхэным зэфIэкI щызиIэхэмрэ япэ лъэбакъуэ зычхэмрэ   зэрагъэцIыхунырт, иужьрейхэм зрагъэужьынырт.

 

-  Ди клубым цIыху нэхъыбэ къыхыхьэну, зыдужьыну си хъуэпсапIэщ. ТхакIуэхэм нэхърэ, усакIуэ ныбжьыщIэхэр зэрынэхъыбэм  гу лъыботэ. Дауэ хъуми, дызэхуэсурэ я лэжьыгъэхэм дытепсэлъыхьын хуейщ, - жиIащ Жаным Саидэ. - Фестивалыр цIыху 50-м тетщIыхьами, нэхъыбэ къызэрекIуэлIар - махуэм къриубыдэу цIыхуи 100, дауи, гуапэщ. Къалэдэсхэр гуп-гупу къакIуэурэ  къызэрыдэдэIуамрэ къызэрыдэплъамрэ уасэншэщ.

 

Фестивалым хыхьэу «Зачем писатели пишут, а читатели читают» лекцэм къызэхуэсахэм къахуеджащ филологие щIэныгъэхэмкIэ   кандидат, журналист Битокъу Маринэ. Ар теухуат литературэм и мыхьэнэм, тхылъ еджэным нобэ иIэ пщIэмрэ щIэупщIэмрэ. Абы къыпащащ психологие щIэныгъэхэмкIэ   кандидат Нэгъуей Будимир, философие щIэныгъэхэмкIэ    кандидат ХъуэкIуэн Мурат сымэ. Зэхыхьэм щагъэлъэгъуащ режиссёр цIэрыIуэ Сокуров Александр и «Русский ковчег» фильмыр.

 

Фестивалым къекIуэлIахэм ар гъэщIэгъуэн зэращыхъуам къыхэкIыу, абы дяпэкIи пащэну яубзыхуащ. Зэхыхьэр щиухым къыхалъхьащ абы хэтахэм я лэжьыгъэхэр зэхуахьэсу къыдагъэкIыжыну.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.10.2022 - 09:35

ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ.

02.10.2022 - 09:35

ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр.

02.10.2022 - 09:35

УБЫХХЭМ Я ЩХЬЭМ КЪРИКIУАР

Илъэсищэм щIигъукIэ екIуэкIа Кавказ зауэм кIэ щигъуэтар убых щIыналъэрщ - 1864 гъэм накъыгъэ мазэм и 21-м.

01.10.2022 - 09:35

ЩIЫНАЛЪЭР ЕФIЭКIУЭН ПАПЩIЭ

КъБР-м и Iэтащхьэр фокIадэм и 29-м видео IэмалкIэ хэтащ УФ-м и Правительствэм ЩIыналъэ зыу­жьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм.

01.10.2022 - 09:35

ГЪАЩIЭ ЗИ КIЫХЬАГЪ ЛЭЖЬЫГЪЭ

ЩыIэщ цIыху зэпIэзэрытыщэхэр, я лэ­жьыгъэкIи, я IуэхущIафэкIи, я унагъуэкIи.