Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр. Ар къызэрагъэпэщащ «Букля» литературэ клубымрэ КъБР-м Къалэн куэд щагъэзащIэ  и центрымрэ, Урысей щIалэгъуалэм я грант дэIэпыкъуныгъэм и фIыгъэкIэ.

 

         Фестивалыр щызэхуащIыж махуэр гукъинэж хъуащ. Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым и аспиранткэ Битокъу Тамарэ зэхуэсым хэтхэм къахуеджащ «Изучение истории по мемам и анектодам» лекцэм. Гупыж зыщIа дэтхэнэ тхакIуэ, усакIуэ ныбжьыщIэми Iэмал иIащ фестивалым хэтахэр я IэдакъэщIэкIхэм хагъэгъуэзэну. «Букля» литературэ клубымрэ зэхыхьэмрэ къызэзыгъэпэщахэм ящыщ зы, «Шёлковый умник» орденыр зыхуагъэфэща    КъБР-м и щIалэгъуалэ центрым и унафэщI Жаным Саидэ жиIащ 20I7 гъэм къызэIуаха «Букля» клубым   тхыгъэ гъэщIэгъуэн куэд зэрыщызэпкърахар. Мыбыхэм я къалэн нэхъыщхьэр тхэным зэфIэкI щызиIэхэмрэ япэ лъэбакъуэ зычхэмрэ   зэрагъэцIыхунырт, иужьрейхэм зрагъэужьынырт.

 

-  Ди клубым цIыху нэхъыбэ къыхыхьэну, зыдужьыну си хъуэпсапIэщ. ТхакIуэхэм нэхърэ, усакIуэ ныбжьыщIэхэр зэрынэхъыбэм  гу лъыботэ. Дауэ хъуми, дызэхуэсурэ я лэжьыгъэхэм дытепсэлъыхьын хуейщ, - жиIащ Жаным Саидэ. - Фестивалыр цIыху 50-м тетщIыхьами, нэхъыбэ къызэрекIуэлIар - махуэм къриубыдэу цIыхуи 100, дауи, гуапэщ. Къалэдэсхэр гуп-гупу къакIуэурэ  къызэрыдэдэIуамрэ къызэрыдэплъамрэ уасэншэщ.

 

Фестивалым хыхьэу «Зачем писатели пишут, а читатели читают» лекцэм къызэхуэсахэм къахуеджащ филологие щIэныгъэхэмкIэ   кандидат, журналист Битокъу Маринэ. Ар теухуат литературэм и мыхьэнэм, тхылъ еджэным нобэ иIэ пщIэмрэ щIэупщIэмрэ. Абы къыпащащ психологие щIэныгъэхэмкIэ   кандидат Нэгъуей Будимир, философие щIэныгъэхэмкIэ    кандидат ХъуэкIуэн Мурат сымэ. Зэхыхьэм щагъэлъэгъуащ режиссёр цIэрыIуэ Сокуров Александр и «Русский ковчег» фильмыр.

 

Фестивалым къекIуэлIахэм ар гъэщIэгъуэн зэращыхъуам къыхэкIыу, абы дяпэкIи пащэну яубзыхуащ. Зэхыхьэр щиухым къыхалъхьащ абы хэтахэм я лэжьыгъэхэр зэхуахьэсу къыдагъэкIыжыну.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.06.2023 - 09:14

ЕГЪЭДЖАКIУЭХЭМРЭ ГЪЭСАКIУЭХЭМРЭ Я ИЛЪЭСЫМ ТРАУХУЭ

«Библиотекэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум хыхьэу, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм техникэ, мэкъумэш литературэхэмкIэ и къудамэм щекIуэкIащ «Слово во славу учителя» зэхыхьэр.

02.06.2023 - 09:13

ХЪУМПIЭЦIЭДЖХЭМ Я БГЫР ЩIЭПСЫГЪУЭР

Алтай таурыхъ

01.06.2023 - 15:02

ХУАБЭМ ЗЫКЪЕВГЪЭЛ

«Кондиционер» псалъэр инджылызыбзэм къикIащ, «хьэуар нэхъыфI зыщI» жиIэу къокI. Пасэ зэманым цIыхухэм хуабэвэхым зыщахъумэрт, гуэлым, псым хэсу.

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ