Лъэпкъ проектыр и лъабжьэу

Ди республикэм и егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм мы зэманым щокIуэкI ухуэныгъэ-зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэшхуэхэр. Абыхэм я нэхъыбапIэм и лъабжьэр УФ-м и Президентым илъэс зыбжанэ ипэкIэ къыхилъхьауэ щыта «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектымрэ абы и федеральнэ, щIыпIэ гуэдзэн Iыхьэхэмрэщ. Ди гуапэ зэрыхъущи, а проектхэм къыщыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэр щIыналъэм къызыхуэтыншэу щагъэзащIэ.

Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и гуащIэгъуэу щокIуэкI щIыналъэм хыхьэ курыт школхэм ящыщу тIур зэгъэпэщыжыным ехьэлIа лэжьыгъэхэр. Абыхэм я тегъэщIапIэщ «КъБР-м и егъэджэныгъэ IэнатIэр егъэфIэкIуэн» щIыналъэ проектыр. Абы къыщыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэм япкъ иткIэ апхуэдэ лэжьыгъэхэр къыщызэрагъэпэщ Доттуев Ахъмэт и цIэр зэрихьэу Гундэлэн къуажэм дэт курыт школ №I-м. Зэгъэпэщыжыныгъэхэм къызэщIаубыдащ школым и унэм ехьэлIа Iуэху куэд. Апхуэдэу щIэкIэ зэрахъуэкIащ школым екIуалIэ инженер коммуникацэ псори. Унащхьэри щIэуэ тралъхьащ. УхуакIуэхэм лэжьыгъэшхуэ щызэфIахащ школым и кIуэцIми. Абы и унащхьэри, блынхэри, лъэгухэри зэрагъэпэщыжащ, бжэ-щхьэгъубжэхэр щIэкIэ яхъуэжащ, лэч зыщыхуапхъэхэми я Iэр хунэсащ абыхэм. И кIэм нэсащ школ щIыбыр зехьэнри.

Гулъытэ хэха игъуэтащ еджапIэр мафIэсым щызыхъумэ Iэмэпсымэхэр къэгъэщIэрэщIэжынми IуэхущIапIэр террорист щIэпхъаджагъэхэм япэIэщIэ зыщI Iэмэпсымэхэр гъэувынми.

Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Соттаев Къурмэн зэрыжиIэмкIэ, ухуакIуэхэм школым лэжьыгъэшхуэ щызэфIагъэкIащ, абы и теплъэр нэхъ екIу, дахэ хъуащи, къыпхуэмыцIыхужыным хуэдэщ. ЩIэблэм щIэныгъэфI ягъуэтын, лъэныкъуэ куэдкIэ заужьын папщIэ, еджапIэщIэм Iэмал псори къыщызэгъэпэщащ, и мылъку-техникэ лъабжьэр хэпщIыкIыу ягъэлъэщащ. Еджэным къыщагъэсэбэпыну Iэмэпсымэхэри, унэлъащIэхэри, техникэщIэм щыщ куэди кърашэлIакIэщ школым. Мы зэманым ахэр я пIэ ирагъэзагъэ.

Къыхэдгъэщынщи, ухуэныгъэ-зэпэщыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIым набдзэгубдзаплъэу кIэлъыплъащ еджакIуэхэм я адэ-анэхэри езы ныбжьыщIэхэри. Школым и теплъэщIэм хуабжьу щогуфIыкI ахэр икIи жыджэру хэтщ еджапIэр зэлъыIухыжыным.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.05.2024 - 09:03

ДЭТХЭНЭРИ ДЫХУЭНЫКЪУЭЩ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м къыщызэрагъэпэщ хабзэщ «Экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр.

17.05.2024 - 09:03

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

6-нэ Iыхьэ

17.05.2024 - 09:03

ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ ТЕУХУА КОНЦЕРТХЭР

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ. 

16.05.2024 - 13:05

БОРСЭ АЛАН ЯТОКIУЭ

«Танкоградым и Кубокыр» фIэщыгъэр зэрихьэу Челябинск къалэм и «ЩIалэгъуэ» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ боксымкIэ «А» класс зиIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ.

16.05.2024 - 08:38

ЕВРОПЭМ И ДЫЖЬЫН МЕДАЛЫР

Алыджым и Луртаки къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ Европэм грэпплинг бэнэкIэ лIэужьыгъуэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.