Аны баш ышанлары – жууаплылыкъ бла къайгъырыулукъ

Быйыл От тюшюуге къажау федерал надзор служба къуралгъанлы 95 жыл болады. Бюгюнлюкде ол эм уллу хатаны кетериуде уллу сынам жыйгъан, болушлукъгъа чыгъаргъа не заманда да хазыр болгъан, адамланы къутхарыр ючюн жанларын аямай кюрешген, инсанла къуллукъ этген кючлю органды.

 

Къазакъланы Адам аллай жигит уланларыбыздан бириди. Ол МЧС-ни Черек районда надзор эм профилактика жаны бла бёлюмюнде урунады. Министерствода 2007 жылда, МЧС-ни Воронежде от ёчюлтюу-техника училищесин бошагъанлай, ишлеп башлагъанды, Нальчикде от тюшюу надзорну инспектору болгъанды. Ол заманда окъуна туугъан Черек районуна дознаватель къуллукъгъа кёчгенди, анда 15 жылны от тюшгенни сылтауларын ачыкълау бла кюрешеди. Ишин бардыргъандан тышында, ол билимин ёсдюрюуню да къоймагъанды – Шёндюгюлю гуманитар академияны тауусханды, ведомствону вузларында усталыгъын кётюргенди.

– Бизге ишде кече-кюн да турургъа тюшеди. Къыйын болумну юсюнден билдириу келгенлей, мычымай жолгъа чыгъыу – баш борчларыбыздан бириди. От тюшген жерге жетгенлей, мен алайны тинтирге, адамланы араларында соруу бардырыргъа, документлени хазырларгъа керекме, – деп ангылатады Адам.

– Ёртенни сылтауун табар ючюн а, кюлден бла кёсеу башладан къуралгъан тёбелени къазаргъа тюшеди. Биз адамланы бла мюлклени от тюшюуден сакъларгъа керекбиз, аны ючюн а къыйын болумгъа къаллай чурумла келтиргенлерин тохташдырыргъа тийишлиди.

Адам жууаплы участкасында мекямланы бла журтланы от тюшюуден сакълау не халда болгъанын тинтеди, адамланы бу жаны бла тарыгъыуларына къарайды, жамауат бла ангылатыу ишни да бардырады. Кёп жылланы бет жарыкълы уруннганы, ишине жууаплы кёзден къарагъаны ючюн кёп кере саугъаланнганды. Алай эм уллу махтаугъа уа былтыр майда этген жигитлиги ючюн тийишли болгъанды. Кече Къашхатауда юйлени бирине от тюшгенди. Ол кезиуде Адам нёгери бла кесини машинасында алайда бара болгъанды. Ала олсагъат жана тургъан юйню арбазына чабып киргендиле, анда жукълап тургъан адамланы уятып, къоркъуусуз жерге элтгендиле, от ёчюлтюу-къутхарыу службаны чакъыргъандыла. Адамланы жашауларын сакълауда тюз оноу этип, аны таукел толтургъаны ючюн МЧС-ни регионда Баш управлениясыны таматасы ич службаны генерал-майору Михаил Надёжин анга энчи ыразылыгъын билдиргенди эм управленияны сыйлы грамотасы бла саугъалагъанды.

Биргесине ишлеген нёгерлери, Адамны юсюнден айта, огъурлулугъун, болушургъа хазыр, жууаплы инсан болгъанын чертедиле. Ишинде жетишимлеге уа анга спорт бла кюрешгени да себеплик этеди, ол грек-рим тутушуудан спортну устасына кандидатды, бусагъатда жюзюу эм чабыу бла кюрешеди.

Адам юй бийчеси Елена бла бирге жаш бла юч къыз ёсдюредиле. Сулейман да, грек-рим тутушуудан жараулагъа жюрюйдю эм, атасыча, къыйын болумгъа тюшген адамлагъа болушургъа мурат этеди.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.03.2023 - 10:05

ЭРТТЕНЛИКДЕ АШЛАДАН БЕК ИГИСИ КАКДЫ

Аш орунну аурутмаз ючюн не зат ашаргъа, къалай жашаргъа керекди? Аны юсюнден врач-терапевт Геккиланы Зарий бла ушакъ этгенбиз.

26.03.2023 - 08:10

САБИЙЛЕ СУУНУ МАГЪАНАЛЫЛЫГЪЫН АНГЫЛАГЪАНДЫЛА

Суу ырысхыланы Битеудуния кюнюне жоралап, Нальчикде онунчу номерли китапханасында ачыкъ дерс бардыргъандыла.

25.03.2023 - 10:05

МАЙ РАЙОНДА УРЛУКЪНУ СЕБИП БАШЛАГЪАНДЫЛА

Районда эл мюлк предприятияланы бары да быйыл 17,8 минг чакълы гектарда абери салып ёсдюрюрге умутлудула. Сёз ючюн, кюзлюкле кёп къалмай 5,5 минг гектарны аладыла.

25.03.2023 - 09:25

ЭЛ МЮЛК БЛА БАЙЛАМЛЫ ЖУМУШЛАНЫ ЮСЛЕРИНДЕН СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА

Кир-кипчик тёбелени ким кетерирге керекди, пестицидлени хайырланыуну мардасын къайда билирге боллукъду – алагъа эм башха соруулагъа Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы бёлюмюнде жууапл

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.