Ди «Псэ Жыгыр»

Фэеплъ
 

 Скульптор ГъущIапщэ Арсенрэ архитектор Мату Зауррэ ящIа «Псэ жыгыр» 2004 гъэм ягъэуващ. Ар I763-I864 гъэхэм екIуэкIа Урыс-Кавказ зауэжьым хэкIуэдахэм я фэеплъщ. Шэрхъ щIыкIэу гъэжа бетоным тещIыхьащ жэзым къыхэщIыкIа, метрибл зи лъагагъ жыгыр. Псэ жыгым къудамибл иIэщ. «Къудамиблым къагъэлъагъуэ лIакъуибл: адыгэхэм благъагъэр лIакъуиблкIэ къабжыр. Фэеплъыр зауэмрэ щыгъуэмрэкъым зи нэщэнэр, атIэ гъащIэ къегъэлъагъуэ. Псэ жыгым и дамыгъэр Мейкъуапэ, Хьэт культурэхэм къыщыгъэлъэгъуауэ урохьэлIэ», - жеIэ ГъущIапщэм.
 Илъэсищэ зауэм теухуа фэеплъ Налшык щагъэувын унафэр къащтат I994 гъэм. Абы щыгъуэ Хуитыныгъэм и жыг хадэ цIыкIум деж щагъэтIылъауэ щытащ мывэ, абдежым фэеплъ зэрыщаухуэнур тетхауэ. Зэман дэкIри, мывэр щагъэтIылъам тIэкIу нэхъ ищхьэкIэ щаухуащ фэеплъыр – адэжьхэм щIыхь зэрыхуащIым и нэщэнэ Псэ жыгыр. Ар я фэеплъщ Хэкум папщIэ зи псэ зытахэм, щIэблэм я хуитыныгъэм щIэхъуэпсахэм, я насыпым щIэзэуахэм. «Псэ жыгым» къегъэлъагъуэ къэкIуэнум фIыкIэ дызэрыгугъэри. 
 Илъэс къэс ныкъыгъэм и 2I-м фэеплъым и деж щрагъэкIуэкI ЩыгъуэщIэж махуэм теухуа дауэдапщэхэр. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 17:32

ЗЭХЪУЭКIЫНЫГЪЭХЭР ХАЛЪХЬЭ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ­хабзэубзыху орган нэхъыщ­хьэм и президиумым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ иригъэ­кIуэкIащ. 

24.05.2024 - 14:19

ПАСЭРЕЙ АДЫГЭХЭМ Я ТХЫБЗЭР

Илъэс 50-м нэблэгъащ Псыжь щIыналъэм мэуэт къалэхэр къыщагъуэтыжауэ, къызэратIэщIрэ.

24.05.2024 - 14:19

ГЪУЭГУМРЭ ЖЫЛАГЪУЭ ЕХЪУЛIЭНЫГЪЭХЭМРЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэр ди щIыналъэм къызэрыщыхалъхьэрэ илъэс зыбжанэ хъуащ.

23.05.2024 - 09:03

САБИЙХЭМИ ЯХУЭГУАПЭТ

ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэр тележурналист Iэзэу зэрыщытам и мызакъуэу, усэхэри рассказхэри итхырт.  Абыхэм яхэтщ сабийхэм яхуэгъэзахэри. Мыбдежым къыщытхьыр апхуэдэхэм ящыщ зыщ.

23.05.2024 - 09:03

ЕДЖАПIЭ ГЪАТХЭХЭР ЗЭЩIОГЪАГЪЭ

«Урысей еджапIэ гъатхэ» фIэщыгъэ дахэр зиIэ II къэралпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэта еджакIуэхэм текIуэныгъэ зыбжанэ къыщыхьащ, къызэрымыкIуэуи купщIафIэу къахущIэкIащ.