Харбызла тюрлю-тюрлюдюле, алай аланы сайлауну жорукълары бирди

Харбызланы кезиую башланнганды. Аланы биринчи къаууму июльну ахырында сатылынып башлайдыла.  Жамауатда Астраханьны харбызлары эм игилеге саналадыла. Алай бизни тюкенлерибизде бла базарларыбызда Узбекистандан, Къытайдан, Тюркден келтирилгенле да тюбейдиле. Тергеулеге кёре, Тюркде бу кёгетден бир жылгъа беш миллион тоннагъа дери ёсдюредиле. Ма аланы кёребиз биз тюкенледе къыш окъуна. Бизни къыралда уа аладан жай кезиуде 200 минг тоннадан артыкъ сатылады.

Харбызны тюрлю-тюрлюлери кёп болсала да, аны сайлауну жорукълары бирдиле. Бюгюн, специалистлени юйретиулерине таянып, аланы бир къаууму бла сизни шагъырей этебиз.

Тёгерек эмда зугул харбыз да бирча татыулу болургъа боллукъдула. Жаланда аны бир жаны лыппыш болмасын. Ол битим терк жетер ючюн, аны дарман бла бакъгъанларыны белгисиди.

Кёпле аны ызлыкъларына къарап да аладыла, ала къаралдым жашил болургъа керекдиле деп, алай сунадыла. Болсада алай сайлау этиу эскиргенди. Энди ахырда ызлыкълары болмагъанла да жайылгъандыла.

Арт заманлада харбызланы бир уллулары да чыкъгъандыла. Алай специалистлени айтханларына кёре, бек игиси – ол 5-6 килограммдан кёп болмаса. Кертиди, бизде ёсдюрюлген харбызланы араларында бек уллула аз тюбейдиле, аллай битимлени асламысы Тюркде башлары жабылгъан жерледе ёсдюрюлгенледиле.

Харбызны сабына энчи эс бурургъа керекди. Ол бек къургъакъ болмасын. Аллай харбызны ичи хыбыл болады. Бек игиси – сабыны башы къургъакъ, тюбю уа жашил болады.

Августну харбызларында нитратла болмагъанларын да эсгертедиле специалистле. Алай кюнде кёп тургъан битим терк бузулады. Харбызны юйге келтирсегиз, бир сагъат жарымны сууукъ сууда тутугъуз.

Харбызны ичи къызыл эмда чайыр бетли болады. Биринчисинде бал тузу кёпдю, экинчиси артыкъ татлы тюйюлдю.

Юсюпланы Галина хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.03.2023 - 10:05

ЭРТТЕНЛИКДЕ АШЛАДАН БЕК ИГИСИ КАКДЫ

Аш орунну аурутмаз ючюн не зат ашаргъа, къалай жашаргъа керекди? Аны юсюнден врач-терапевт Геккиланы Зарий бла ушакъ этгенбиз.

26.03.2023 - 08:10

САБИЙЛЕ СУУНУ МАГЪАНАЛЫЛЫГЪЫН АНГЫЛАГЪАНДЫЛА

Суу ырысхыланы Битеудуния кюнюне жоралап, Нальчикде онунчу номерли китапханасында ачыкъ дерс бардыргъандыла.

25.03.2023 - 10:05

МАЙ РАЙОНДА УРЛУКЪНУ СЕБИП БАШЛАГЪАНДЫЛА

Районда эл мюлк предприятияланы бары да быйыл 17,8 минг чакълы гектарда абери салып ёсдюрюрге умутлудула. Сёз ючюн, кюзлюкле кёп къалмай 5,5 минг гектарны аладыла.

25.03.2023 - 09:25

ЭЛ МЮЛК БЛА БАЙЛАМЛЫ ЖУМУШЛАНЫ ЮСЛЕРИНДЕН СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА

Кир-кипчик тёбелени ким кетерирге керекди, пестицидлени хайырланыуну мардасын къайда билирге боллукъду – алагъа эм башха соруулагъа Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы бёлюмюнде жууапл

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.