Ди сурэтыщIхэм я лэжьыгъэхэр Мейкъуапэ щагъэлъагъуэ

КъуэкIыпIэ лъэпкъхэм гъуазджэмкIэ я къэрал музей Москва дэтым Мейкъуапэ къалэм щиIэ и къудамэм щагъэлъагъуэ ди республикэм и сурэтыщIхэм я лэжьыгъэхэр. Выставкэр къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгей республикэхэм я къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

 

Гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуахым зыкърагъэхьэлIащ икIи абы яфIэщIэщыгъуэу зыщаплъыхьащ Адыгей Республикэм и Iэтащхьэ ХъумпIыл Муратрэ АР-м щэнхабзэмкIэ и министр Аулъэ Юрэрэ.

Музейм къекIуэлIахэм я нэгу зрагъэужьащ Адыгей Республикэм щIыхь зиIэ и артисткэ Даут Сусанэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и артист Бэрбэч Аскэррэ.

Республикищым я сурэтыщI IэкIуэлъакIуэхэм я лэжьыгъи 160-рэ щагъэлъагъуэ музейм и къатитIым и пэшхэм. Ди щIыналъэм и художникхэм Мейкъуапэ ирагъэша я лэжьыгъэхэм дыщIагъуащ   республикэм и  музейм и фондым щахъумэхэм, езы    сурэтыщIхэм   я уней гъэтIылъыгъэхэм   щыщи. Абы утыку къыщрахьащ ди арджэнхэр, ятIэ гъэжьам къыхэщIыкIа хьэпшыпхэр, скульптурэхэр. Гъэлъэгъуэныгъэм къекIуалIэхэми къуэш республикэхэм я художникхэми яфIэгъэщIэгъуэнщ ди щIыналъэм  и сурэтыщIхэм я зэфIэкIыр.

Выставкэр шыщхьэуIум и 15 пщIондэ екIуэкIынущ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.03.2023 - 12:35

ТХАБ – ТХЬЭБЭ - ТХЫБЭ

А цIэр зэрехьэ Геленджик («Хъулъыжъый», зэпкърыпхмэ: «хъулъэ» - хъупIэ, «жъый» - цIыкIу) къалэм къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ къыщхьэщыт лъагапIэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУ ЩАБЭ ЗЫХЭЛЪ СУРЭТХЭР

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУУШХУЭ ТЕКIУАДЭМИ

Шэрэдж псыхъуэм лъэныкъуитIымкIи декIуэкI автомобиль зекIуапIэхэр, Урвань (Аруан) – Уштулу федеральнэ мыхьэнэ зиIэмрэ  Старэ Шэрэдж – Жэмтхьэлэ – Сукан-Суу гъуэгумрэ, зэпызыщIэ Iыхьэу ГЭС-хэм я щхь

25.03.2023 - 10:05

ШКОЛАКIУЭХЭМ ПАПЩIЭ БЖЭ ЗЭIУХА

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 

25.03.2023 - 09:25

ЦIЫХУ ГЪАЩIЭР КЪЕГЪЭЛЫНЫР ЛЪАПIЭНЫГЪЭЩ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.