ИНТЕРНЕТЫМ И ЛЭЖЬЭКIЭМ ЩIИГЪЭХУЭБЖЬАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Дагъыстаным, Ставрополь щIыналъэм зыплъыхьакIуэ кIуэхэм папщIэ телефон зэпыщIэныгъэхэмкIэ оператор нэхъ ины дыдэм – МегоФоным – 4G лъэщагъ зиIэ интернетым зригъэубгъуащ. ЩIыпIэ пхыдзахэм, бгылъэ жыжьэхэм, къурш жьэгъухэм кIуэ зыплъыхьакIуэхэм Iэмал яIэ хъуащ интернетыр зэпыу имыIэу къагъэсэбэпыну.
МегоФоным щылажьэ инженерхэм 4G лъэщагъ зиIэ интернетыр щIэзыгъэхуабжьэ пкъохэр цIыху куэд здэкIуэ щIыпIэхэм щагъэуващ. Абыхэм ящыщщ, псалъэм папщIэ:
• Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Iуащхьэмахуэ лъапэрэ Чегет и Iэгъуэблагъэхэмрэ;
• Дагъыстаным хыхьэ Сулак къуэладжэмрэ СарыкъумкIэ зэджэ пшахъуэщIымрэ;
• Къэршей-Шэрджэсым хыхьэ Домбай къуажэмрэ ФошатэкIэ зэджэ псыкъелъэхэмрэ;
• Ставрополь щIыналъэм щыIэ Псыхуабэ цIыкIур.
LTE станцхэм лэжьэн зэрыщIадзэу, зы секундэм къриубыдэу интернетым и псынщIагъыр ику иту Мбит I5-20 хуэдизкIэ хэхъуэнущ, нэхъыбэ дыдэу Мбит 75-м нэсынущ. Абы зыплъыхьакIуэхэм трах сурэтхэр нэхъ псынщIэу интернетым кърагъэувэну, тхыгъэ мащIэхэр иратхэну Iэмал къаритынущ. Абы къищынэмыщIауэ, цIыхухэм яхузэфIэкIынущ эфир занщIэхэр къызэрагъэпэщу интернетым ягъэкIуэну.
МегаФоным хъыбар къызэритамкIэ, 2022 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыплъыхьакIуэ къэкIуа цIыхухэм я бжыгъэр нэгъабэрейм еплъытмэ, процент I8-кIэ хэхъуащ. Нэхъыбэр къыздикIыр Мэзкуу къалэмрэ абы къедза щIыналъэхэмрэщ.
 

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.03.2023 - 12:35

ТХАБ – ТХЬЭБЭ - ТХЫБЭ

А цIэр зэрехьэ Геленджик («Хъулъыжъый», зэпкърыпхмэ: «хъулъэ» - хъупIэ, «жъый» - цIыкIу) къалэм къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ къыщхьэщыт лъагапIэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУ ЩАБЭ ЗЫХЭЛЪ СУРЭТХЭР

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУУШХУЭ ТЕКIУАДЭМИ

Шэрэдж псыхъуэм лъэныкъуитIымкIи декIуэкI автомобиль зекIуапIэхэр, Урвань (Аруан) – Уштулу федеральнэ мыхьэнэ зиIэмрэ  Старэ Шэрэдж – Жэмтхьэлэ – Сукан-Суу гъуэгумрэ, зэпызыщIэ Iыхьэу ГЭС-хэм я щхь

25.03.2023 - 10:05

ШКОЛАКIУЭХЭМ ПАПЩIЭ БЖЭ ЗЭIУХА

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 

25.03.2023 - 09:25

ЦIЫХУ ГЪАЩIЭР КЪЕГЪЭЛЫНЫР ЛЪАПIЭНЫГЪЭЩ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.