ТЫНГЫЛЫ СВЯЗЬ ЭМ ИНТЕРНЕТ

Кёп болмай Чёрная Речка элде орналгъан Шато Эркен къаланы жюзюм ёсген бахчаларында бла батманла сюелген талаларында  МТС –ни 4G  мобил Интернети  ишлерча мадар этилгенди.  

Сагъынылгъан эл эм  биринчи Шато Эркен къаласы бла белгилиди. Республиканы бирси жерлериндеча туристле мында да болургъа бек сюедиле. Аны жерини 75 проценти эл мюлкге хайырланады - соя, жюзюм ёсдюредиле.  Бал батманла салып эм чагъыр этип  кюрешгенле да кёпдюле.

МТС-ни базасы сюелтилингенли Интернет эм связь да эки кереге терк шлеп башлагъандыла. Аны себепли элчиле чырмаусуз  цифралы сервисле бла кюреширге  – узакъдан ишлерге, окъургъа, интернет-тюкенледен абериле алыргъа  эм бош  заманларын зауукълу ётдюрюрге онг тапхандыла. Туристле да тёгерек-башха къарагъанларындан башха,   сетьге кирип жууукъ,ахлуларына суратлары бла видеоларын ашыраллыкъдыла.

Бал продукциясы бла белгили предприниматель  Оздемир Ципинов айтханнга кёре, мобиль связны иги ишлеп башлагъаны ахшы себеплик этерикди. Нек дегенде, бусагъатда балны иги кесеги Интернет бла сатылады. Аны бла бирге узакъдан бухгалтерияны бардырыргъа, балны хазырлагъан цехни ишине кёз-къулакъ болургъа эм жангы алыучула табаргъа онг береди.

 - Бизге  бал батманларыбызны Къабары-Малкъарда эм Ставрополь крайда да  кёчюрюп айланыргъа тюшеди. Аны хайырындан  беш тюрлю бал этебиз.  Аланы хар бирини татуу эм тюрсюню да кырдыгына кёре башхады. Элде  тургъан жерибиз да  жашау журтладан узакъдады. Ол себепден Чёрная Речкада связь иги болгъаны  къуундырады,- дейди Оздемир Ципинов.

 МТС –ни республикада бёлюмюню таматасы Залийханланы   Эльдар арт жыллада мобиль интернетге сурам ёсе баргъанын айтады. Адамла  кинолагъа къарайдыла, музыкагъа тынгылайдыла, тюзюнлей халда ойнаргъа киредиле, социал сетьледе бла мессенджерледе  олтурадыла.

- Биз Къабарты-Малкъарны  къайсы бир точкасында да терк Интернет ишлерча этерге итинебиз. ИТ-инфраструктураны айный баргъаны республикада экономиканы, социал  эм туризм бёлюмлени да  ишлерин айнытыргъа  болушады. Бюгюнлюкде  аулада, тюзледе солугъанла да связь бла чырмау болмаса сюедиле.  Аны тынгылы этсек бизге аслам къонакъ тартынырыкъды,- дейди   Залийхан улу.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.