ТЫНГЫЛЫ СВЯЗЬ ЭМ ИНТЕРНЕТ

Кёп болмай Чёрная Речка элде орналгъан Шато Эркен къаланы жюзюм ёсген бахчаларында бла батманла сюелген талаларында  МТС –ни 4G  мобил Интернети  ишлерча мадар этилгенди.  

Сагъынылгъан эл эм  биринчи Шато Эркен къаласы бла белгилиди. Республиканы бирси жерлериндеча туристле мында да болургъа бек сюедиле. Аны жерини 75 проценти эл мюлкге хайырланады - соя, жюзюм ёсдюредиле.  Бал батманла салып эм чагъыр этип  кюрешгенле да кёпдюле.

МТС-ни базасы сюелтилингенли Интернет эм связь да эки кереге терк шлеп башлагъандыла. Аны себепли элчиле чырмаусуз  цифралы сервисле бла кюреширге  – узакъдан ишлерге, окъургъа, интернет-тюкенледен абериле алыргъа  эм бош  заманларын зауукълу ётдюрюрге онг тапхандыла. Туристле да тёгерек-башха къарагъанларындан башха,   сетьге кирип жууукъ,ахлуларына суратлары бла видеоларын ашыраллыкъдыла.

Бал продукциясы бла белгили предприниматель  Оздемир Ципинов айтханнга кёре, мобиль связны иги ишлеп башлагъаны ахшы себеплик этерикди. Нек дегенде, бусагъатда балны иги кесеги Интернет бла сатылады. Аны бла бирге узакъдан бухгалтерияны бардырыргъа, балны хазырлагъан цехни ишине кёз-къулакъ болургъа эм жангы алыучула табаргъа онг береди.

 - Бизге  бал батманларыбызны Къабары-Малкъарда эм Ставрополь крайда да  кёчюрюп айланыргъа тюшеди. Аны хайырындан  беш тюрлю бал этебиз.  Аланы хар бирини татуу эм тюрсюню да кырдыгына кёре башхады. Элде  тургъан жерибиз да  жашау журтладан узакъдады. Ол себепден Чёрная Речкада связь иги болгъаны  къуундырады,- дейди Оздемир Ципинов.

 МТС –ни республикада бёлюмюню таматасы Залийханланы   Эльдар арт жыллада мобиль интернетге сурам ёсе баргъанын айтады. Адамла  кинолагъа къарайдыла, музыкагъа тынгылайдыла, тюзюнлей халда ойнаргъа киредиле, социал сетьледе бла мессенджерледе  олтурадыла.

- Биз Къабарты-Малкъарны  къайсы бир точкасында да терк Интернет ишлерча этерге итинебиз. ИТ-инфраструктураны айный баргъаны республикада экономиканы, социал  эм туризм бёлюмлени да  ишлерин айнытыргъа  болушады. Бюгюнлюкде  аулада, тюзледе солугъанла да связь бла чырмау болмаса сюедиле.  Аны тынгылы этсек бизге аслам къонакъ тартынырыкъды,- дейди   Залийхан улу.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.