Жигитлеге баш ургъандыла, эсгертмеге гюлле салгъандыла

Тюнене Нальчикде Афганистанда ёлген интернационалист аскерчилени эсгертмесини къатында митинг бардырылгъанды. Ол Аскер къазауатланы ветеранларыны кюнюне жораланнганды. Ары КъМР-ни  Правительствосуну бла  Парламентини,  министерстволаны бла ведомстволаны келечилери, Росгвардияны регионда бёлюмю, дин ахлула, ДОСААФ-ны, МВД-ны, аскер комиссариатны келечилери, КъМР-ни ветеран организацияларыны таматалары, жаш аскерчиле да къатышхандыла.

Митингни Афган урушну, тюрлю-тюрлю аскер къазауатланы  ветеранларыны союзуну таматасы, КъМР-ни Парламентини депутаты Тимур Тхагалегов ачханды. Ол  бу датагъа алыкъа къырал даража берилмегенин, алай жылдан-жылгъа анга аслам эс бёлюне баргъанын айтханды. «Биринчи кере аны юсюнден 2008 жылны ахырында айтылгъанды.  2009 жылда уа  къыралыбызны жамауатчылары кеслерини шахарларында биринчи июльну ветеранланы  кюнюча бардырыргъа келишгендиле. Биз аланы жигитликлерин унутмазгъа, аны келир тёлюлеге да билдирирге борчлубуз», – дегенди ол.
Андан сора жыйылгъанла тюрлю-тюрлю кезиуледе аскер къаугъалада  ёлгенлени бир минут шош туруп эсгергендиле.
Эсгериу митингге келгенлени арасында КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис да болгъанды. «Кёпле, антларына кертичилей къалып, жанларын бергендиле. Бизни борчубуз а аны унутмазгъады. Бусагъатда да  Донбассда аскерчилерибиз кеслерини борчларын толтурадыла. Жарсыугъа, аланы араларында  ёлгенле да бардыла. Аланы да эсгерирге тийишлиди, – дегенди.
  КъМР-ни Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъну советини секретары Казбек Татуев бу кюн аскер къазауатлагъа къатышханланы бирикдиргенин чертгенди. «Бизни жерлешлерибиз жигитликлери, батырлыкълары бла да атларын айтдыргъандыла.  Сау къалгъанлагъа мамырлыкъны тежейме, ёлгенле уа ёмюрледе эсибизде къаллыкъдыла», – деп къошханды ол.
Дагъыда митингге къошулгъанланы санында республиканы урушну, урунууну, Сауутланнган кючлени, право низамны сакълаучу органланы ветеранларыны советини башчысы Мухамед Шихабахов бла КъМР-ни аскер комиссарны болушлукъчусу Александр Казаков болгъандыла.
Дагъыда РФ-ни Афганистанны ветеранларыны союзуну атындан Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны келечилерин Ата Журтну аллында къыйыны ючюн «Жигитлик эм кишилик» майдал бла Кетенчиланы Джамбулатны, Мурат Мешевни, Станислав Евсюковну эм Мурат Махотловну саугъалагъандыла.
Митингни ахырында жыйылгъанла Афганистанда ёлген интернационалист аскерчилени эсгертмесине гюлле салгъандыла.

Додуланы Мадина.
Суратланы автор
алгъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.