Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

Мариинский дворецде Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну башчысы Александр Бельский КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорованы башчылыкъ этген делегациясы бла  тюбешгенди. 
– Бизни арабызда байламлыкъла 2009 жылда къуралгъандыла. Парламентлени бирге ишлеулерине энчи эс бурулады. Ол а Россей Федерацияны субъектлерини араларында битеу сфералада байламлыкъланы кючлерге онг береди. 2022 жыл РФ-ни  Президентини Указы бла Россейни халкъларыны культура хазналарыны жылыча белгиленеди. Петербургчулагъа Шимал Кавказны, Къабарты-Малкъарны юслеринден хапарларгъа керекди, регион курортлары, спорт объектлери, табийгъаты, бай тарыхы, культурасы бла энчиди, мында солурча битеу онгла болгъанларын билдирирге тийишлиди.  Аны бла бирге уа Къабарты-Малкъарны халкъын бизни сейир шахаргъа къонакъгъа чакъырама,- дегенди   Александр  Бельский эмда Къабарты-Малкъарны бла Санкт-Петербургну араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге 25 жыл толгъанын энчи чертгенди. 
 Татьяна Егорова  Александр Бельскийге къонакъбайлыгъы ючюн ыразылыгъын айтханды. Ол КъМР-ни тарыхыны, Парламентни къауумуну, къуралыууну, тамамлагъан борчларыны юслеринден къысха билдиргенди.     Спикер промышленностьда, билим бериуде, эл мюлкде, туризмде бирге ишлеуню магъанасын бютюнда чертгенди. 
– Биз республиканы бийик технологиялы регионнга бурургъа алланыпбыз, Санкт-Петербургну болушлугъу бизге бютюнда магъаналыды.  Биз СССР-ни халкъларыны Уллу Ата журт урушда батырлыкъларыны юсюнден эсгериуню бирге асырайбыз, КъМР-ни инсанлары къуршоугъа тюшген Ленинградны къоруулагъандыла. Шахардан къачхан сабийлени юйюрле кеслерине алып ёсдюргендиле,-дегенди Татьяна Борисовна.
Тюбешиуню ахырында Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды
 Документ байламлыкъланы кючлеуге, алгъын жюрюген документни болумларын жангыртыугъа бурулупду. Дагъыда эки субъектни да законларын игилендириу жаны бла мадарла да белгиленнгендиле. 

Регионланы парламентлерини араларында келишимле РФ-ни Федерал Жыйылыууна законодательный башламчылыкъланы кёргюзтюуде магъаналы болгъанлары да белгиленнгенди. 
Жолоучулукъну чеклеринде уа   Мариинский дворецде Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына аталгъан кёрмюч къуралгъанды. Аны бла шагъырейленнгенден сора, Александр   Бельский культура энчиликлени  сакълауну магъаналылыгъын белгилегенди: 
 - Биз бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол шёндю салгъанбыз,  алай аны болумларын жашауда толтуруп башлагъанбыз. Бу кёрмюч да анга шагъатлыкъ этеди. Ол Кавказны инжисине саналгъан республиканы юсюнден толу хапар билирге онг береди эмда ары барыргъа кёллендиреди,-дегенди ол.
Татьяна Егорова уа   былай айтханды:
-  Биз Петербург бла Къабарты-Малкъарны араларында  байламлыкъланы кючлерге, кенгертирге итинебиз. Ол а эки регионну да инсанларына хайыр келтирмей къоярыкъ тюйюлдю. Бу кёрмюч а жетишимлерибизни ачыкъларгъа, аны бла бирге байламлыкъланы тарыхын кёргюзтюрге онг бергенди.
 Кёрмючге уа 60 сурат киргенди, ала регионну айныу жолуну юсюнден хапарлагъандыла. Аны бла бирге Къабарты-Малкъарны айбат жерлерини юслеринден видео да кёргюзтюлгенди. 

 Санкт-Петербургну 
Законла чыгъарыучу жыйылыууну  
пресс-службасыны 
материалларына кёре 
хазырланнганды. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.