ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону «Эколого-биология ара» къошакъ билим бериу учреждениясыны устазлары къатышхандыла.

 Устазланы эм заповедникни ишчилерини башчылыкъларында сабийле Бызынгы участкада экология жолчукъланы тапландырыу, айбатландырыу бла кюрешгендиле. Волонтёрла билдириу къангаланы орнатыргъа болушхандыла, заповедникни ариу табийгъатын кёрюрча  жолоучулукълагъа, шагъырейлениу экскурсиялагъа да баргъандыла.

Республиканы Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, добровольчество программаны борчу къудуретни сакълауду, аны проблемаларына жамауатны эсин бурдурууду, экология туризмни айнытыуду. Бызынгыны экология жолчукълары,  туристле аслам сайлайдыла, алада Ара Кавказны бийик тауларында ёсген битимлени, жашагъан жаныуарланы кёрюрге, сёз ючюн турланы бла къушланы, сейирлик ландшафтлада таза хауа бла солургъа боллукъду. Быллай сейирлик жерледе волонтёрство ол жангызда табийгъатда урунуу тюйюлдю, аны къоруулау ишге къолдан келгенича болушлукъ этиудю. Доброволецле заповедникде не тюрлю да жумушланы – илму, эколого-жарыкъландырыу, ремонт, къурулуш, информация-ангылатыу, сурат алыу эм башха - тамамлаугъа къатышыргъа боллукъдула.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.