ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр. УФ-м и МЧС-м КъБР-м щиIэ управленэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и гуп нэхъыщхьэм хэту зэхьэзэхуэм щызэуащ ЖапIу Алберд, Тхьэкъуахъуэ Ильяс, Къущхьэ Елдар, Iэюб Залым сымэ.
Чемпионатым и хабзэхэм къызэригъэувымкIэ, зэхьэзэхуэхэр олимп щIыкIэм тету, зэ къыхагъащIэр адэкIэ хэкIыу, екIуэкIащ. Спортсменхэм зэпэщIэнытыгъэ гуащIэхэр, текIуэныгъэм зэрыхущIэкъур, тактикэ гупсысэкIэ зэраIэр къагъэлъэгъуащ.
Зи хьэлъагъыр килограмм 70-м нэблагъэхэм я зэпеуэм техникэфI дыдэ къыщигъэлъэгъуащ икIи и хьэрхуэрэгъухэм ефIэкIри дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ ЖапIу Алберд. Тхьэкъуахъуэ Ильяс килограмм 75-м нэблагъэ зи хьэлъагъхэм я зэпэщIэтыныгъэм ещанэ щыхъуащ.
Къыхэдгъэщынщи, Алберд Iэпщэрызауэмрэ армэ IэпщэрызауэмкIэрэ спортым и мастерщ, армэ IэпщэрызауэмкIэ Урысейм и чемпионщ, зыбжанэрэ щытекIуащ икIи къыщыхэжаныкIащ урысейпсо чемпионатхэмрэ зэхьэзэхуэхэмрэ. Ильяс бэнэкIэ хуитымкIэ спортым и мастерым и кандидатщ, къэралпсо, щIыналъэ чемпионатхэмрэ зэхьэзэхуэхэмрэ щытекIуащ икIи медаль зэмылIэужьыгъуэхэр къыщихьащ.
Чемпионатым къыщагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм япкъ иткIэ гуп зэпеуэм пашэныгъэр щаубыдащ Кавказ Ищхъэрэм и цIэкIэ зэуа Урысейм и МЧС-м и лэжьакIуэхэм. Дыжьынымрэ домбеякъымрэ къалъысащ Сыбыр, Урал федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэм.
ТекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ ягъэпэжащ кубокхэмкIэ, медалхэмкIэ, щIыхь тхылъхэмрэ фэеплъ саугъэтхэмкIэрэ.
Шэшэным и къалащхьэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм и къалэн нэхъыщхьэу щытащ Урысей и МЧС-м и къегъэлакIуэхэм я физическэ гъэхьэзырыныгъэр егъэфIэкIуэнымрэ цIыхубэм я деж гъащIэ узыншэм зыщегъэужьынымрэ.
КъэралкIуэцIыдзэхэм я капитан ЖапIу Албердрэ лейтенант нэхъыжь Тхьэкъуахъуэ Ильясрэ я къулыкъур щрахьэкI Прохладнэ къалэм дэт мафIэсгъэукIыфI-къегъэлакIуэ №4-м.

Мэзкуу Къан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 12:57

СэвкIуий Хьэмид: Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр IэщIыб ящIу щыслъагъукIэ, сигу хощI

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

19.08.2022 - 09:53

Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр.

18.08.2022 - 17:19

«Сабийр еджапIэм хуэгъэхьэзыр»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Сабийр еджа­пIэм хуэгъэхьэзыр» зыфIаща псапащIэ Iуэхур иджыри щокIуэкI.

 

18.08.2022 - 13:17

Министрым зыхуагъазэ

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа­лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

 

18.08.2022 - 10:14

Хэт и къафэ нэхъ дахэ?!

ШыщхьэуIум и 15 - 19-хэм Кърымым щрагъэкIуэкI «Таврида.