АДЫГЭШЫМ И ДЭФТЭРХЭР ЗЫХУЕЙ ХУАГЪАЗЭ

 Шы гъэхъунымкIэ урысейпсо щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым хабзэкIэ иIыгъ интернет хэщIапIэм адыгэшым теухуа напэкIуэцI щхьэхуэ къыщызэIуахащ.
 Рязань дэт Шы гъэхъунымкIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и закъуэщ Урысейм и кIуэцIкIэ шы лъэпкъ щхьэхуэ зэрыщыIэм къабыл техъуэну икIи дэфтэр яритыну хуитыр. Iуэху цIыкIуу къыпфIэщI щхьэкIэ, зи жэщи зи махуи лъэпкъышым и пщIэр къаIэтэжыным тезыгъэкIуадэхэм я дежкIэ дызытепсэлъыхь ехъулIэныгъэр абрагъуэщ. Сыту жыпIэмэ, и Хэкум и цIэр зэрихьэжу дунейм шы лъэпкъ мащIэ дыдэщ тетыр. Адыгэшыр абыхэм зэрахэтым лъэпкъым и блэкIа жыжьэр и нобэрей махуэм ирепх, зи дыгъуасэр узыншэм и къэкIуэнуми фIыкIэ ущогугъ.
 Зи гугъу тщIы напэкIуэцIым адыгэшым техуауэ итым щыщ пычыгъуэ:
 «Урысейми хамэ къэралхэми зэрызыщиубгъуа инагъым, пщIэуэ иIэм, зэрахуэну нэхъ къэзыщтэхэм я бжыгъэшхуэм ятепщIыхьмэ, УФ-м щагъэхъу шы лъэпкъ псоми адыгэшыр фIыуэ ятежащ. ШыщIэхэр къызэрыхатхыкIым, лъэпкъыр ефIэкIуэн папщIэ зэфIах Iуэхухэм япкъ иткIэ, аргуэру жыIапхъэщ адыгэшым дунейпсо мыхьэнэ зэригъуэтар. Урысейм зы шы лъэпкъи иIэкъым апхуэдэ бжыгъэкIэ хамэ къэралхэм щызэрахуэу. Сыт и абы и щхьэусыгъуэр жыпIэмэ, ар адыгэшыр шыгъажэ кIыхьхэм жыджэру зыкъызэрыщигъэлъагъуэрщ, гъуэгуанэшхуэ зэрыхузэпычырщ, абы ищIыIужкIэ псынщIэу зэрызигъэпсэхужырщ. А псом зи гугъу тщIы шы лъэпкъым Iэмал ирет дунейм щагъэфIа адрей шы лъэпкъхэм япеуэну».
 ХъыбарымкIэ къыддэгуэшар «Адыгэшыр хъумэнымрэ зегъэужьынымкIэ фондым», «Вконтакте» зэпыщIапIэм щиIыгъ напэкIуэцIырщ.

ЧЭРИМ Марианнэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 17:20

Бахъсэныпсым и къарур

1936 гъэр къэунэхуагъащIэ СССР-м и тхыдэм IуэхушхуэхэмкIэ хыхьащ. Псом япэу къэралым и конституцэщIэ къызэ­ращтамкIэ.

13.08.2022 - 13:19

Гъуэгухэр къагъэщIэрэщIэж

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къы­щагъэщIэрэщIэжынущ курыт щIэныгъэ щрагъэ­гъуэт IуэхущIапIэ пщы­кIузым екIуа

13.08.2022 - 09:18

ТэмакъкIыхьагъым ириджэгухэр

ШыщхьэуIум и япэ махуэ­-хэм дунейпсо цIыхубэм я гулъытэр кIэрыпщIауэ щытащ США-м и ЛIыкIуэхэм я палатэм и унафэщI Пелоси Нэнси Тайваным зэрылъэтам.

12.08.2022 - 17:14

Ныбжьэгъу зэхуэхъуауэ зэбгрокIыж

Хабзэ зэрыхъуам тету, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проект­хэм­кIэ и министерствэм гъэмахуэм Налшык зыщагъэпсэхуну кърегъэблагъэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр.

12.08.2022 - 12:10

Зэгухьэныгъэм и бэракъхэр Iуащхьэмахуэ щаIэт

«Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэ»  щIыналъэ къудамэм «ВоенТекстильПром» компанием дэщIыгъуу республикэм щригъэкIуэкIащ «ТекIуэныгъэ къэзыхьа Iуащхьэмахуэ» хэкупсэ акцэ.